AURUS Ekonomika - novinky vo verziách

Mzdy

Verzia: 21.02 doprechod č.2 vydaná 17.5.2021

Doplnená funkcionalita:
 • zapracovaná nová schéma 2021_1 platná od 19.5.2021

Opravy:
 • žiadne

Verzia: 21.02 vydaná 7.4.2021

Doplnená funkcionalita:
 • v zostave Odvody do fondov, Príspevky PANDÉMIA je doplnený filter na dátum nástupu pracovníkov do 1.2.2021
 • Dátové sklady – voľba Obnoviť stĺpce zachová užívateľom definované filtre
 • Dátový sklad miezd – Nová Aurus šablóna 1001715 – Čiastočný podklad PP++3B
 • legislatívna zmena – od 1.4. je bežné ošetrovné, tzv. krátkodobá OČR predĺžená z pohľadu prerušenia sociálneho poistenia z 10 na 14 dní
 • legislatívna zmena – pribúda nový druh mzdy 4657 dlhodobá OČR do 90 dní
 • legislatívna zmena – 13. a 14. plat je v roku 2021 v plnej výške zdaneným a spoistneným príjmom
 • legislatívna zmena – pribudol nový druh mzdy 3700 Náhrady na výdavky pri domácej práci/ telepráci, ktorý nie je predmetom dane a poistenia, nahráva sa cez doklad Prídavky a zrážky
 • kmeňový súbor pracovníkov – Zmena kódov klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 platná od 1.1.2021
Opravy:
 • drobná chyba pri hromadnej tlači RZD podľa paragrafu 39
 • drobná chyba pri tlači Hlásenia o vyúčtovaní dane v časti V. pomocou pdf súboru
 • ošetrenie – nepovolenie výmazu pracovníka z kmeňového súboru v prípade že má vystavené RLZEC a Oznámenie do ZP.

Verzia: 21.01 vydaná 11.3.2021

Doplnená funkcionalita:
 • Ročné zúčtovanie/ Potvrdenie o príjme
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020
 • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2020 a 2021
 • Rozpis príspevkov na DDS
 • Nový druh mzdy – finančný príspevok na stravu
Opravy:
 • žiadne

Verzia: 20.05 vydaná 1.2.2021

Doplnená funkcionalita:
 • zapracovanie mzdových veličín pre rok 2021. Bližší popis nájdete tu …..
 • zapracovanie zmeny filozofie príplatkov ku mzde za sobotu, nedeľu, za prácu v noci, za sťažený výkon práce a príplatku za sviatok pre dohodárov. Sú to mzdy, ktoré boli naviazané na minimálnu mzdu (novela zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde, súčasťou ktorej je novela Zákonníka práce s účinnosťou od 1.1.2021). Popis nájdete v legislatívnom liste.
 • zapracovanie nasledovných zmenených daňových tlačív
  • Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020 (tlačivo ŽIA38v2020)
  • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020 (zapracované len v Aurus Ekopakete, v ďalšej verzii bude zapracované v Aurus Ekonomike)
  • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2021 (tlačivo POT39_5v21, zapracované len v Aurus Ekopakete, v ďalšej verzii bude zapracované v Aurus Ekonomike)
 • zapracovanie nových schém (verzií) 2021 do Mesačného výkazu a do Výkazu poistného a príspevkov posielaných do Sociálnej poisťovne. Zmeny sa týkajú uvádzania IČPV zamestnanca, zrušenia názvu banky a neuvádzania rozsahu poistenia
  V obidvoch výkazoch pribudol po vytvorení xml súboru výpis, v ktorom sa vypíšu tí pracovníci, ktorí nemajú vo výkaze vyplnené IČPV
 • Import IČPV z registra poistencov Sociálnej poisťovne do kmeňového súboru pracovníkov. Podrobný popis nájdete v samostatnom manuáli.
 • možnosť vypísať zoznam pracovníkov s IČPV pomocou Dátového skladu pracovníkov (Aurus Ekonomika) alebo Univerzálnej zostavy kmeňa pracovníkov (Aurus Ekopaket) pomocou Aurus šablón
 • pre RLZEC typu Zmena sa ruší oznamovanie a tým aj zadávanie dátumov pre začiatok a ukončenie materskej dovolenky a rodičovského príspevku, nakoľko od 1.1.2021 sa už tieto udalosti do Sociálnej poisťovne neoznamujú. Platí to aj v prípade už predtým oznámeného začiatku materskej dovolenky alebo rodičovského príspevku pred 1.1.2021. Teda ak ukončenie už oznámeného začiatku pripadá na obdobie od 1.1.2021, tak RLZEC typu zmena sa už do Sociálnej poisťovne neposiela.
 • pre druh mzdy 1853 „Prekážky 80% PANDÉMIA“ prechodom verzie 20.05 priraďujeme charakteristiku 802 „ELDP-VZ a KD vylúč.dôb,Hr.mzdy“. Dôsledok tohto priradenia je nasledovný. Od verzie 20.05 sa pri generovaní riadkov ELDP budú pre zamestnancov narodených do 31.12.1984 napĺňať údaje týkajúce sa vylúčených dôb v prípade, ak zamestnanec čerpal druh mzdy 1853
Opravy:
 • žiadne

Verzia: 20.04 doprechod č.2 vydaná 1.1.2021

Doplnená funkcionalita:
 • nová štruktúra XML pre RLZEC platná od 1.1.2021. Viac…
 • zobrazenie dovoleniek vo výplatnej páske na 1 desatinné miesto
Opravy:
 • odstránená chyba pri odosielaní prihlášky dohodára do VŠZP

Verzia: 20.04 doprechod č.1 vydaná 24.11.2020

Doplnená funkcionalita:
 • Prvá pomoc pandémia – aktualizované výkazy pre opatrenia 1, 3A, 3B za obdobie od 10/2020 do 03/2021
Opravy:
 • mesačný výkaz preddavkov do ZP – ponuka správneho názvu súboru pri zmene periódy

Verzia: 20.04 vydaná 20.10.2020

Doplnená funkcionalita:
 • vydaný nový modul v grafickom prostredí
Opravy:
 • žiadne