Logo AE Fakturacia

Praktické rady v module ÚČTOVNÍCTVO

Účtový rozvrh

Analytické členenie účtov a nápočet do výkazu c.3,4,5
Súvaha + Zisky/s POD ( Veľká, Malá ÚJ ) od r.2015 :

0628.. podiel. CP v spoloc.s podst.vplyvom                    ( r.022 ) – veľká UJ
062… (zvyšok) ostatné                                         ( r.023 )

0638.. realiz. CP a podiely v prepoj. UJ                      ( r.022 ) – veľká UJ
063… (zvyšok) ostatné                                         ( r.024 )

0659.. dlhové CP držané do splat-spl.do 1r                    ( r.028 )
065… (zvyšok) ostatné                                         ( r.028 )

0668.. pôžičky UJ-ke v podiel.u-v prepoj.u.                   ( r.025 ) – veľká UJ

0669.. – so splat.do 1r                                       ( r.029 )
066… (zvyšok) – ostatné                                       ( r.026 )

0679.. ostatné pôžičky – so splat.do 1r                       ( r.029 )
067… (zvyšok) – ostatné                                       ( r.027 )

0699.. ostatný DFM – so splat.do 1r                           ( r.029 )
069… (zvyšok) – ostatný                                       ( r.028 )

0911.. opravná položka k účtu 011                             ( od r.2009 neexistuje )
0912.. opravná položka k účtu 012                             ( r.004 )
0913.. opravná položka k účtu 013                             ( r.005 )
0914.. opravná položka k účtu 014                             ( r.006 )
0915.. opravná položka k účtu 015                             ( r.007 )
091… opravná položka k ost. DNHM                              ( r.008 )

0920.. opravná položka k účtu 031                             ( r.012 )
0921.. opravná položka k účtu 021                             ( r.013 )
0922.. opravná položka k účtu 022                             ( r.014 )
0923.. opravná položka k účtu 022                             ( r.014 )
0924.. opravná položka k účtu 022                             ( r.014 )
0925.. opravná položka k účtu 025                             ( r.015 )
0926.. opravná položka k účtu 026                             ( r.016 )
092… opravná položka k ost. DHM                               ( r.017 )

0951.. opravná položka k účtu 051                             ( r.010 )
0952.. opravná položka k účtu 052                             ( r.019 )
0956.. opravná položka k účtu 053                             ( r.032 )
095… opravná položka k ost. pred.DHM                          ( r.019 )

0961.. opravná položka k účtu 061                             ( r.022 )
0962.. opravná položka k účtu 062                             ( r.023 )
09628. 0628-prepoj.u                                          ( r.022 ) – veľká UJ
0963.. opravná položka k účtu 063                             ( r.024 )
09638. 0638-prepoj.u                                          ( r.022 ) – veľká UJ
0965.. opravná položka k účtu 065                             ( r.028 )
09659. 0659-spl.do 1                                          ( r.028 )
0966.. opravná položka k účtu 066                             ( r.026 )
09668. 0668-prepoj.u                                          ( r.025 ) – veľká UJ
09669. 0669-spl.do 1                                          ( r.029 )
0967.. opravná položka k účtu 067                             ( r.027 )
09679. 0679-spl.do 1                                          ( r.029 )
0969.. opravná položka k účtu 069                             ( r.028 )
09699. 0699-spl.do 1                                          ( r.029 )
096… opravná položka k ost.DFinM                              ( r.031 )

2218.. bank. účty              s viazanosťou > 1 rok          ( r.030 )
2219..                         kontokorententné               ( r.073 A / r.139 P )
221… (zvyšok                 bežné                            ( r.073 )

2518.. majetok.CP na obchod    – v prepoj.UJ                  ( r.067 ) – veľká UJ
251… (zvyšok)                – ostatné                        ( r.068 )

2538.. dlhové CP na obchod     – v prepoj.UJ                  ( r.067 ) – veľká UJ
253… (zvyšok)                – ostatné                        ( r.068 )

255/000-499 vlastné dlhopisy   krátkodobé                     ( r.140 )
255/500-999                    dlhodobé                       ( r.113 )
2568.. dlhové CP so spl.do 1r  -v prepoj.UJ                   ( r.067 ) – veľká UJ
256… (zvyšok)                -ostatné                         ( r.068 )

2578.. ostatne realiz.CP       -v prepoj.UJ                   ( r.067 ) – veľká UJ
257… (zvyšok)                -ostatné                         ( r.068 )

2918.. opr.pol.k u.251,253,256,257-prepoj.u                   ( r.067 ) – veľká UJ
2919.. opravná položka k účtu 259                             ( r.070 )
291… (zvyšok) k ostat.krat.fin.m.                             ( r.068 )

311/000-379 obch. pohľadávky krátkodobé-ostatné               ( r.057 )
311/380-389                            -prepoj.               ( r.055 ) – veľká UJ
311/390-399                            -podiel.               ( r.056 ) – veľká UJ
311/400-499                            -ostatné               ( r.057 )
311/500-879                  dlhodobé  -ostatné               ( r.045 )
311/880-889                            -prepoj.               ( r.043 ) – veľká UJ
311/890-899                            -podiel.               ( r.044 ) – veľká UJ
311/900-999                            -ostatné               ( r.045 )

312/000-379 zmenky na inkaso krátkodobé-ostatné               ( r.057 )
312/380-389                            -prepoj.               ( r.055 ) – veľká UJ
312/390-399                            -podiel.               ( r.056 ) – veľká UJ
312/400-499                            -ostatné               ( r.057 )
312/500-879                  dlhodobé  -ostatné               ( r.045 )
312/880-889                            -prepoj.               ( r.043 ) – veľká UJ
312/890-899                            -podiel.               ( r.044 ) – veľká UJ
312/900-999                            -ostatné               ( r.045 )

313/000-499 pohl.za eskont.c.p. krátkodobé                    ( r.047 )
313/500-999                     dlhodobé                      ( r.039 )
313/000-379 pohl.za eskont.CP krátkodobé-ostatné              ( r.057 )
313/380-389                            -prepoj.               ( r.055 ) – veľká UJ
313/390-399                            -podiel.               ( r.056 ) – veľká UJ
313/400-499                            -ostatné               ( r.057 )
313/500-879                   dlhodobé -ostatné               ( r.045 )
313/880-889                            -prepoj.               ( r.043 ) – veľká UJ
313/890-899                            -podiel.               ( r.044 ) – veľká UJ
313/900-999                            -ostatné               ( r.045 )

314/000-099 poskyt.preddavky na zásoby                        ( r.040 )
314/100-379 poskyt.predd.obch. kratkod.-ostatné               ( r.057 )
314/380-389                            -prepoj.               ( r.055 ) – veľká UJ
314/390-399                            -podiel.               ( r.056 ) – veľká UJ
314/400-499                    finančné                       ( r.070 )
314/500-879                    dlhodobé-ostatné               ( r.045 )
314/880-889                            -prepoj.               ( r.043 ) – veľká UJ
314/890-899                            -podiel.               ( r.044 ) – veľká UJ
314/900-999                            -ostatné               ( r.045 )

315/000-379 ostatné pohladav.  kratkod.-ostatné               ( r.057 )
315/380-389                            -prepoj.               ( r.055 ) – veľká UJ
315/390-399                            -podiel.               ( r.056 ) – veľká UJ
315/400-499                            -ostatné               ( r.070 )
315/500-879                    dlhodobé-ostatné               ( r.045 )
315/880-889                            -prepoj.               ( r.043 ) – veľká UJ
315/890-899                            -podiel.               ( r.044 ) – veľká UJ
315/900-999                            -ostatné               ( r.045 )

316/000-899 čistá hodn. zákazky P/Z krátkodobé                ( r.058 P / r.127 Z )
316/900-999                         dlhodobé                  ( r.046 P / r.107 Z )

321/000-879 Dodávatelia zavaz.  krátkod-ostatné               ( r.126 )
321/880-889                            -prepoj.               ( r.124 ) – veľká UJ
321/890-899                            -podiel.               ( r.125 ) – veľká UJ
321/900-979                     dlhodobé-ostatné              ( r.106 )
321/980-989                            -prepoj.               ( r.104 ) – veľká UJ
321/990-999                            -podiel.               ( r.105 ) – veľká UJ

322/000-879 Zmenky na úhradu           – ostatné              ( r.126 )
322/880-889                            – prepoj.UJ            ( r.124 ) – veľká UJ
322/890-899                            – podiel.ucast         ( r.125 ) – veľká UJ
322/900-999                            – ostatné              ( r.126 )

323/000-899 krátkodobé rezervy    zákonné                     ( r.138 )
323/900-999                       ostatné                     ( r.137 )

324/000-879 Prijate preddavky          – ostatné              ( r.126 )
324/880-889                            – prepoj.UJ            ( r.124 ) – veľká UJ
324/890-899                            – podiel.účast         ( r.125 ) – veľká UJ
324/900-999                            – ostatné              ( r.126 )

325/000-879 Ostatné záväzky            – ostatné              ( r.126 )
325/880-889                            – prepoj.UJ            ( r.124 ) – veľká UJ
325/890-899                            – podiel. účasť        ( r.125 ) – veľká UJ
325/900-999                            – ostatné              ( r.126 )

326/000-879 Nevyfaktur. dodav.         – ostatné              ( r.126 )
326/880-889                            – prepoj.UJ            ( r.124 ) – veľká UJ
326/890-899                            – podiel. účasť        ( r.125 ) – veľká UJ
326/900-999 – ostatne ( r.126 )

335/000-499 zamestn. pohľadávky        krátkodobé             ( r.065 )
335/500-899                            dlhodobé               ( r.051 )
335/900-999                            krátkodobé             ( r.065 )

336/000-989 Zuct.SP+ZP poistenia P/Z   krátkodobé             ( r.062 P / r.132 Z )
336/990-999                            dlhodobé               ( r.051 P / r.115 Z )

351/000-379 Pohl.v podiel.uc. krátkodobé.-ostatné             ( r.060 )
351/380-389                            -prepoj.               ( r.059 ) – veľká UJ
351/390-499                            -ostatné               ( r.060 )
351/500-879                    dlhodobé-ostatné               ( r.048 )
351/880-889                            -prepoj.               ( r.047 ) – veľká UJ
351/890-999                           
-ostatné               ( r.048 )

354/000-499 Pohl. voči spoloc.st. krátkodobé                  ( r.061 )
354/500-999                       dlhodobé                    ( r.049 )

355/000-499 Pohl. voči spoloc.os. krátkodobé                  ( r.061 )
355/500-999                       dlhodobé                    ( r.049 )

358/000-499 Pohl.voci uc.zdruz.   krátkodobé                  ( r.061 )
358/500-999                       dlhodobé                    ( r.049 )

361/000-379 Záväzky v podiel. účasť.   -ostatné               ( r.129 )
361/380-389                            -prepoj.               ( r.128 ) – veľká UJ
361/390-999                            -ostatné               ( r.129 )

371/000-499 Pohl.z predaja podn.  krátkodobé                  ( r.065 )
371/500-999                       dlhodobé                    ( r.051 )

372/000-499 kúpa podniku záväzky  krátkodobé                  ( r.135 )
372/500-999                       dlhodobé                    ( r.115 )

373/000-899 termin.operacie P/Z   krátkodobé                  ( r.064 P / r.134 Z )
373/900-999                       dlhodobé                    ( r.050 P / r.116 Z )

374/000-499 prenájm. pohľadávky   krátkodobé                  ( r.065 )
374/500-999                       dlhodobé                    ( r.051 )

375/000-499 Pohl.z vydan.dlhopis. krátkodobé                  ( r.065 )
375/500-999                       dlhodobé                    ( r.051 )

376/000-499 nakúpené opcie        krátkodobé                  ( r.064 )
376/500-999                       dlhodobé                    ( r.050 )

377/000-499 predané opcie         krátkodobé                  ( r.134 )
377/500-999                       dlhodobé                    ( r.116 )

378/000-499 iné pohľadávky        krátkodobé                  ( r.065 )
378/500-999                       dlhodobé                    ( r.051 )

381/000-499 náklady bud. období   krátkodobé                  ( r.076 )
381/500-999                       dlhodobé                    ( r.075 )

382/000-499 kompl. náklady b.o.   krátkodobé                  ( r.076 )
382/500-999                       dlhodobé                    ( r.075 )

383/000-499 výdavky bud. období   krátkodobé                  ( r.143 )
383/500-999                       dlhodobé                    ( r.142 )

384/000-499 výnosy bud. období    krátkodobé                  ( r.145 )
384/500-999                       dlhodobé                    ( r.144 )

385/000-499 príjmy bud. období    krátkodobé                  ( r.078 )
385/500-999                       dlhodobé                    ( r.077 )

391/040-049 opr.pol.k poskyt.predd.na zásob                   ( r.040 ) k účtu 3140
391/100-179 obch.pohl.       krátkodobé-ostatné               ( r.057 ) k účtu 31.
391/180-189                            -prepoj.               ( r.055 ) – veľká UJ
391/190-199                            -podiel.               ( r.056 ) – veľká UJ
391/200-279                    dlhodobé-ostatné               ( r.045 )
391/280-289                            -prepoj.               ( r.043 ) – veľká UJ
391/290-299                            -podiel.               ( r.044 ) – veľká UJ
391/340-349 iným pohlad.     krátkodobé                       ( r.065 ) k účtu 335
391/350-359                  dlhodobé                         ( r.051 )
391/360-369 soc. pohlad.     krátkodobé                       ( r.062 ) k účtu 336
391/400-499 dan. pohlad.     
krátkodobé                       ( r.063 ) k účtu 34.
391/500-509 podiel.pohl.     
krátkodobé-prepoj                ( r.059) k účtu 351 -veľká UJ
391/510-519                  dlhodobé  -prepoj                ( r.047 ) – veľká UJ
391/520-529 podiel.pohl.     
krátkodobé-ostatné               ( r.060 ) k účtu 351
391/530-539                  dlhodobé  -ostatné               ( r.048 )
391/540-549 spol.pohlad.     
krátkodobé                       ( r.061 ) k účtu 354
391/550-559                  dlhodobé                         ( r.049 )
391/560-569 spol.pohlad.     
krátkodobé                       ( r.061 ) k účtu 355
391/570-579                  dlhodobé                         ( r.049 )
391/580-589 spol.pohlad.     
krátkodobé                       ( r.061 ) k účtu 358
391/590-599                  dlhodobé                         ( r.049 )
391/600-609 spol.pohlad.     
krátkodobé                       ( r.061 ) k účtu 35XA
391/610-619                  dlhodobé                         ( r.049 )
391/710-719 iným pohlad.     
krátkodobé                       ( r.065 ) k účtu 371,373
391/720-729                  dlhodobé                         ( r.051 )
391/750-759 iným pohlad.     
krátkodobé                       ( r.065 ) k účtu 374,375
391/760-769                  dlhodobé                         ( r.051 )
391/780-789 iným pohlad.     
krátkodobé                       ( r.065 ) k účtu 376,378
391/790-799                  dlhodobé                         ( r.051 )
391/900-999 spol.pohlad.     
krátkodobé                       ( r.061 ) k účtu 398
391…(zvyšok) iným pohlad.  dlhodobé                           ( r.051 )

4178.. zákonný RF z kapit.vklad.na vl. akcie                  ( r.089 )
417… (zvyšok)                                                 ( r.088 )

4218.. zákonný rezervný fond na vlast. akcie                  ( r.089 )
421… (zvyšok)                                                 ( r.088 )

4519.. zákonne rezervy krátkodobé                             ( r.137 )
451… (zvyšok) dlhodobé                                        ( r.119 )

4599.. ostatné rezervy krátkodobé                             ( r.138 )
459… (zvyšok) dlhodobé                                        ( r.120 )

4619.. bankové úvery krátkodobé                               ( r.139 )
461… dlhodobé                                                 ( r.121 )

471/000-879 zavaz.v podiel.uc.dlhodobé -ostatné               ( r.109 )
471/880-889                            -prepoj.               ( r.108 ) – veľká UJ
471/890-899                            -ostatné               ( r.109 )
471/900-979                  krátkodobé-ostatné               ( r.129 )
471/980-989                            -prepoj.               ( r.128 ) – veľká UJ
471/990-999                            -ostatné               ( r.129 )

4739.. vydané dlhopisy       krátkodobé                       ( r.140 )
473… (zvyšok)              dlhodobé                           ( r.113 )

4749.. prenajm. záväzky      krátkodobé                       ( r.135 )
474… (zvyšok)              dlhodobé                           ( r.115 )

475/000-869 prijaté preddavky dlhodobé                        ( r.111 )
475/870-879                            -ost.obch              ( r.106 )
475/880-889                            -prepoj.               ( r.104 ) – veľká UJ
475/890-899                            -podiel.               ( r.105 ) – veľká UJ
475/900-969                   krátkodobé                      ( r.126 )
475/970-979                            -ine zav               ( r.135 )
475/980-989                            -prepoj.               ( r.124 ) – veľká UJ
475/990-999                            -podiel.               ( r.125 ) – veľká UJ

476/000-879 nevyfakt.dodavky  dlhodobé -ostatné               ( r.106 )
476/880-889                            -prepoj.               ( r.104 ) – veľká UJ
476/890-899                            -podiel.               ( r.105 ) – veľká UJ
476/900-979                  krátkodobé-ostatné               ( r.126 )
476/980-989                            -prepoj.               ( r.124 ) – veľká UJ
476/990-999                            -podiel.               ( r.125 ) – veľká UJ

478/900-909 zmenky na úhradu krátkodobé-spolocn               ( r.130 )
478/910-979 z obch                     -ostat                 ( r.126 )
478/980-989                            -prepoj                ( r.124 ) – veľká UJ
478/990-999                            -podiel                ( r.125 ) – veľká UJ
478… (zvyšok)               dlhodobé                          ( r.112 )

47990. záväzky krátkodobé obchodné                            ( r.135 )
47991. krátkodobé spolocn.                                    ( r.130 )
47992. krátkodobé zamestn.                                    ( r.131 )
4799.. krátkodobé iné                                         ( r.135 )
479…(zvyšok) dlhodobé ostatné                                 ( r.110 )

4819.. odložená daňová pohľadávka                             ( r.052/117 )
481…(zvyšok) odložený daňový záväzok                          ( r.052/117 )  

042110,120,130,150,310 Obstaranie DHM          – obytné stavby           ( r.05 MUJ )
042111,121,131,151,311                         – stavby                  ( r.05 MUJ )
042112,122,132,152,312                         – stroje, prístroje       ( r.06 MUJ )
042113,123,133,153,313                         – dopravné prostriedky    ( r.06 MUJ )
042114,124,134,154,314                         – inventár                ( r.06 MUJ )
042115,125,135,155,315                         – pestovateľské celky     ( r.07 MUJ )
042116,126,136,156,316                         – základné stádo          ( r.07 MUJ )
042500                                         – pozemky                 ( r.07 MUJ )
042…( zvyšok )                                 – ostatné                 ( r.07 MUJ )

0520.. Poskytnuté preddavky na DHM             – pozemky                 ( r.05 MUJ )
0521..                                         – stav                    ( r.05 MUJ )
0522..                                         – samostat. veci          ( r.06 MUJ )
0523..                                         – samostat. veci          ( r.06 MUJ )
0524..                                         – samostat. veci          ( r.06 MUJ )
0525..                                         – pestovateľské celky     ( r.07 MUJ )
0526..                                         – základné stádo          ( r.07 MUJ )
052… ( zvyšok )                                – ostatné                 ( r.07 MUJ )

05361. Poskytnuté preddavky na DFM             – k 061                   ( r.10 MUJ )
05362.                                         – k 062                   ( r.10 MUJ )
05363.                                         – k 063                   ( r.10 MUJ )
053… ( zvyšok )                                – k ostatným              ( r.11 MUJ )

0659.. Dlhové CP držané do splat.              – so splat.do 1 r.        ( r.13 MUJ )
065… (zvyšok)                                                            ( r.11 MUJ )

0669.. Pôžičky UJ-ke v podiel. uc.             – so splat.do 1 r.        ( r.13 MUJ )
066… (zvyšok)                                                            ( r.11 MUJ )

0679.. Ostatné pôžičky                         – so splat.do 1 r.        ( r.13 MUJ )
067… (zvyšok)                                                            ( r.11 MUJ )

0699.. Ostatný DFM                             – so splat.do 1 r.        ( r.11 MUJ )
069… (zvyšok)                                                            ( r.11 MUJ )

0920.. opravná položka k účtu 031                                        ( r.05 MUJ )
0921.. opravná položka k účtu 021                                        ( r.06 MUJ )
0922.. opravná položka k účtu 022                                        ( r.06 MUJ )
0923.. opravná položka k účtu 022                                        ( r.06 MUJ )
0924.. opravná položka k úctu 022                                        ( r.07 MUJ )
0925.. opravná položka k účtu 025                                        ( r.07 MUJ )
0926.. opravná položka k účtu 026                                        ( r.07 MUJ )
092… opravná položka k ost. DHM                                          ( r.07 MUJ )

0940.. Opravná položka k nedokonč. DHM        – pozemky                  ( r.05 MUJ )
0941..                                        – stavby                   ( r.05 MUJ )
0942..                                        – samostat. veci           ( r.06 MUJ )
0943..                                        – samostat. veci           ( r.06 MUJ )
0944..                                        – samostat. veci           ( r.06 MUJ )
0945..                                        – pestovateľské celky      ( r.07 MUJ )
0946..                                        – základné stádo           ( r.07 MUJ )
094… ( zvyšok )                               – ostatné                  ( r.07 MUJ )

0951.. Opravná položka k účtu 051                                        ( r.03 MUJ )
09520.                        052             – k pozemkom               ( r.05 MUJ )
09521.                                        – k stavbám                ( r.05 MUJ )
09522.                                        – k samostat. veci         ( r.06 MUJ )
09523.                                        – k samostat. veci         ( r.06 MUJ )
09524.                                        – k samostat. veci         ( r.06 MUJ )
09525.                                        – k pestovateľské celky    ( r.07 MUJ )
09526.                                        – k základnému stádu       ( r.07 MUJ )
0956.. Opravná položka k účtu 053                                        ( r.11 MUJ )
09561.                        053 – k 061                                ( r.10 MUJ )
09562.                        053 – k 062                                ( r.10 MUJ )
09563.                        053 – k 063                                ( r.10 MUJ )
095… ( zvyšok )                   – ost.pred.DHM                         ( r.07 MUJ )

0961.. opravná položka k účtu 061                                        ( r.10 MUJ )
0962.. opravná položka k účtu 062                                        ( r.10 MUJ )
0963.. opravná položka k úctu 063                                        ( r.10 MUJ )
0965.. opravná položka k účtu 065                                        ( r.11 MUJ )
09659. 0659                       – so splat.do 1r                       ( r.13 MUJ )
0966.. opravná položka k účtu 066                                        ( r.11 MUJ )
09669. 0669                       – so splat.do 1r                       ( r.13 MUJ )
0967.. opravná položka k účtu 067                                        ( r.11 MUJ )
09679. 0679                       – so splat.do 1r                       ( r.13 MUJ )
0969.. opravná položka k účtu 069                                        ( r.11 MUJ )
09699. 0699                       – so splat.do 1r                       ( r.11 MUJ )
096… opravná položka k ost. DFinM                                        ( r.11 MUJ )

2218.. bank. účty                 s viazanosťou > 1 rok                  ( r.12 MUJ )
2219..                            kontokorentné                 ( r.22 A / 44 P MUJ )
221… (zvyšok)                     bežné                                  ( r.22 MUJ )

255/000-499 vlastné dlhopisy      krátkodobé                             ( r.45 MUJ )
255/500-999                       dlhodobé                               ( r.35 MUJ )

311/000-499 obch. pohľadávky      krátkodobé                             ( r.18 MUJ )
311/500-999                       dlhodobé                               ( r.16 MUJ )

312/000-499 zmenky na inkaso      krátkodobé                             ( r.18 MUJ )
312/500-999                       dlhodobé                               ( r.16 MUJ )

313/000-499 pohl.za eskont. c.p.  krátkodobé                             ( r.18 MUJ )
313/500-999                       dlhodobé                               ( r.16 MUJ )

314/000-099 poskyt. preddavky na zásoby                                  ( r.15 MUJ )
314/100-399 poskyt. predd. obch.  krátkodobé                             ( r.18 MUJ )
314/400-499                       finančné                               ( r.23 MUJ )
314/500-999                       dlhodobé                               ( r.16 MUJ )

315/000-499 ostatné pohľadávky    krátkodobé                             ( r.18 MUJ )
315/500-999                       dlhodobé                               ( r.16 MUJ )

316/000-899 čistá hodn. zákazky P/Z krátkodobé                  ( r.18 P / 39 Z MUJ )
316/900-999                       dlhodobé                      ( r.16 P / 35 Z MUJ )

321/000-899 Dodávatelia záväzky   krátkodobé                             ( r.39 MUJ )
321/900-999                       dlhodobé                               ( r.35 MUJ )

335/000-499 zamestn. pohľadávky   krátkodobé                             ( r.20 MUJ )
335/500-899                       dlhodobé                               ( r.16 MUJ )
335/900-999                       krátkodobé                             ( r.20 MUJ )

336/000-989 Zuct. SP+ZP poistenia P/Z krátkodobé                ( r.19 P / 40 Z MUJ )
336/990-999                       dlhodobé                      ( r.16 P / 35 Z MUJ )

351/000-499 Pohl. v rámci podiel.uc. krátkodobé                          ( r.20 MUJ )
351/500-999                       dlhodobé                               ( r.16 MUJ )

354/000-499 Pohl. voči spoloc. strat. krátkodobé                         ( r.20 MUJ )
354/500-999                       dlhodobé                               ( r.16 MUJ )

355/000-499 Pohl. voči spoloc. ostat. krátkodobé                         ( r.20 MUJ )
355/500-999                       dlhodobé                               ( r.16 MUJ )

358/000-499 Pohl. voči ucast. združenia krátkodobé                       ( r.20 MUJ )
358/500-999                       dlhodobé                               ( r.16 MUJ )

371/000-499 Pohl. z predaja podniku krátkodobé                           ( r.20 MUJ )
371/500-999                       dlhodobé                               ( r.16 MUJ )

372/000-499 Kúpa podniku záväzky  krátkodobé                             ( r.42 MUJ )
372/500-999                       dlhodobé                               ( r.35 MUJ )

373/000-899 termín. operácie P/Z  krátkodobé                    ( r.20 P / 42 Z MUJ )
373/900-999                       dlhodobé                      ( r.16 P / 35 Z MUJ )

374/000-499 Pohľadávky z nájmu    krátkodobé                             ( r.20 MUJ )
374/500-999                       dlhodobé                               ( r.16 MUJ )

375/000-499 Pohl. z vydaných dlhopis. krátkodobé                         ( r.20 MUJ )
375/500-999                       dlhodobé                               ( r.16 MUJ )

376/000-499 Nakúpené opcie        krátkodobé                             ( r.20 MUJ )
376/500-999                       dlhodobé                               ( r.16 MUJ )

377/000-499 Predané opcie         krátkodobé                             ( r.42 MUJ )
377/500-999                       dlhodobé                               ( r.35 MUJ )

378/000-499 Iné pohľadávky        krátkodobé                             ( r.20 MUJ )
378/500-999                       dlhodobé                               ( r.16 MUJ )

381/000-499 Náklady bud. období   krátkodobé                             ( r.20 MUJ )
381/500-999                       dlhodobé                               ( r.16 MUJ )

382/000-499 Komplex. náklady bud. období krátkodobé                      ( r.20 MUJ )
382/500-999                       dlhodobé                               ( r.16 MUJ )

383/000-499 Výdavky bud. období   krátkodobé                             ( r.42 MUJ )
383/500-999                       dlhodobé                               ( r.35 MUJ )

384/000-499 Výnosy bud. období    krátkodobé                             ( r.42 MUJ )
384/500-999                       dlhodobé                               ( r.35 MUJ )

385/000-499 Príjmy bud. období    krátkodobé                             ( r.20 MUJ )
385/500-999                       dlhodobé                               ( r.16 MUJ )

391/040-049 opr. pol. k poskyt.predd.na zas                  ( r.15 MUJ ) k účtu 3140
391/100-199 obch. pohlad.         krátkodobé                 ( r.18 MUJ ) k účtu 31.
391/200-299                       dlhodobé                               ( r.16 MUJ )
391/340-349 iným pohlad.          krátkodobé                 ( r.20 MUJ ) k účtu 335
391/350-359                       dlhodobé                               ( r.16 MUJ )
391/360-369 spol. pohlad.         krátkodobé                 ( r.19 MUJ ) k účtu 336
391/400-499 dan. pohlad.          krátkodobé                 ( r.19 MUJ ) k účtu 34.
391/500-509 ovlad. pohl.          krátkodobé                 ( r.20 MUJ ) k účtu 351
391/510-519                       dlhodobé                               ( r.16 MUJ )
391/520-529 kons. pohlad.         krátkodobé                 ( r.20 MUJ ) k účtu 351
391/530-539                       dlhodobé                               ( r.16 MUJ )
391/540-549 spol. pohlad.         krátkodobé                 ( r.20 MUJ ) k účtu 354
391/550-559                       dlhodobé                               ( r.16 MUJ )
391/560-569 spol.pohlad.          krátkodobé                 ( r.20 MUJ ) k účtu 355
391/570-579                       dlhodobé                               ( r.16 MUJ )
391/580-589 spol. pohlad.         krátkodobé                 ( r.20 MUJ ) k účtu 358
391/590-599                       dlhodobé                               ( r.16 MUJ )
391/600-609 spol. pohlad.         krátkodobé                 ( r.20 MUJ ) k účtu 35XA
391/610-619                       dlhodobé                               ( r.16 MUJ )
391/710-719 iným pohlad.          krátkodobé                ( r.20 MUJ ) k uc.371,373
391/720-729                       dlhodobé                               ( r.16 MUJ )
391/750-759 iným pohlad.          krátkodobé                ( r.20 MUJ ) k uc.374,375
391/760-769                       dlhodobé                               ( r.16 MUJ )
391/780-789 iným pohlad.          krátkodobé                ( r.20 MUJ ) k uc.376,378
391/790-799                       dlhodobé                               ( r.16 MUJ )
391/900-999 spol. pohlad.         krátkodobé                 ( r.20 MUJ ) k účtu 398
391…(zvyšok) iným pohlad.         dlhodobé                               ( r.16 MUJ )

4519.. zákonné rezervy            krátkodobé                             ( r.43 MUJ )
451… (zvyšok)                     dlhodobé                               ( r.36 MUJ )

4599.. ostatne rezervy            krátkodobé                             ( r.43 MUJ )
459… (zvyšok)                     dlhodobé                               ( r.36 MUJ )

4619.. bankové úvery              krátkodobé                             ( r.44 MUJ )
461…                              dlhodobé                               ( r.37 MUJ )

4719.. Záväzky v podiel.uc.       krátkodobé                             ( r.42 MUJ )
471…                              dlhodobé                               ( r.35 MUJ )

4739.. vydané dlhopisy            krátkodobé                             ( r.45 MUJ )
473… (zvyšok)                     dlhodobé                               ( r.35 MUJ )

4749.. Záväzky z nájmu            krátkodobé                             ( r.42 MUJ )
474… (zvyšok)                     dlhodobé                               ( r.35 MUJ )

4759.. prijaté preddavky          krátkodobé                             ( r.39 MUJ )
47597..                           krátkodobé-iné                         ( r.42 MUJ )
475… (zvyšok)                     dlhodobé                               ( r.35 MUJ )

4769.. nevyfakt. dodávky          krátkodobé                                 ( r.39 )
476… (zvyšok)                     dlhodobé                                   ( r.35 )

47890.. zmenky na úhradu spoloc.  krátkodobé                             ( r.42 MUJ )
4789.. z obch.                    krátkodobé                             ( r.39 MUJ )
478… (zvyšok)                     dlhodobé                               ( r.35 MUJ )

47990. Záväzky                    krátkodobé obchodne                    ( r.39 MUJ )
47991.                            krátkodobé spolocn.                    ( r.42 MUJ )
47992.                            krátkodobé zamestn.                    ( r.40 MUJ )
4799..                            krátkodobé ostatné                     ( r.42 MUJ )
479…(zvyšok)                      dlhodobé ostatné                       ( r.35 MUJ )

4819.. odložená daňová pohľadávka                               ( r.16 A / 35 P MUJ )
481…(zvyšok) odložený daňový záväzok                            ( r.16 A / 35 P MUJ )

505/000-099 tvorba a zuct.opr.pol.k ost. zásobám                         ( r.10 MUJ )
505/100-199 tvorba a zuct.opr.pol.k materiálu                      ( r.10 MUJ ) k 501
505/200-299 tvorba a zuct.opr.pol.k energii                        ( r.10 MUJ ) k 502
505/300-399 tvorba a zuct.opr.pol.k neskl.dod                      ( r.10 MUJ ) k 503
505/400-499 tvorba a zuct.opr.pol.k tovaru                         ( r.09 MUJ ) k 504
505/500-999 ost. zásobám                                                 ( r.10 MUJ ) 

Analytické členenie účtov PD potrebné ku kalkuláciám ( výkaz c.70 ), výsledovkám ( výkazy c.121,123,361, 51,52,53 ) a naturálnym účtovým priradeniam ( vid aj konkrétne analytické úcty triedy 5,6v účt. rozvrhu PD ):

601/100-149     Realizácia Hl. výrobku RV ( zrno, semeno, koren, chmel, sadenice, hrozno,
                tabak, zelenina, ovocie, kvety, … )
601/150-199     Realizácia Vv. výrobku RV alebo 2.Hl.vyrobku ( slama, chrasť, vrúbky, … )
601/200-239     Realizácia Hl. výrobku ZV ( mlieko, vajcia, vlna, med, vosk, prírastok, … )
601/240-249     Realizácia Vv. výrobku ZV ( hnoj, močovka, trus, … )
601/250-299     Realizácia zvierat – nie IM ( teliat, prasiat, kureniec…)
601/300-499
600-799         Realizácia ostatnej nepoľnohospodárskej činnosti.( víno, drevo, siláž,
                krmivo, … )
601/500-599     Realizácia pomocných činností

6131…           Produkcia výrobkov
6132…           Predaj výrobkov
6133…           Spotreba výrobkov
6134…           Vydaj výrobkov
6136…           Manká a škody na výrobkoch
6138…           Odchýlky VNP cien výrobkov
613…(zvyšok)    Ostatné zúčtovávanie výrobkov

6141…           Produkcia mladých zvierat = príchovky a prírastky
6142…           Predaj mladých zvierat
6143…           Výdaj, prevod mladých zvierat do základného stáda
6144…           Odpisy mladých zvierat
6145…           Úhyny mladých zvierat
6146…           Manka a škody mladých zvierat
614… (zvyšok)   Ostatné zúčtovanie zvierat

VNP účty 599(699) xyz:
x =   0 … VNP od vlastného strediska
      1 … VNP od iných stredísk
      2 … VNP realizácia od vlastného strediska
      3 … VNP realizácia od iných stredísk
      6 … dtto ako 0,1,2,3 ale vytvárane cez modul Doprava
      7 … VNP ostatné
      8 … VNP odchýlky od pevných cien
      9 … VNP režijné

y =   0 … bez označenia činnosti
      1 … RV bežný rok
      2 … RV budúci rok
      3 … ZV
      4 … nepoľnohospodárska činnosť
      5 … pomocná výroba
      6 … obchodná činnosť
      7 … nevýrobná činnosť
      8 … nekalkulovateľná činnosť
      9 … réžie

z =   0 … druhotné mzdy ( prevod medzi strediskami )
      1 … ručné práce
      2 … poťažné práce
      3 … traktorové práce
      4 … kombajnové práce
      5 … práce samohybných strojov
      6 … práce ťažkých mechanizmov
      7 … práce nákladnej autodopravy
      8 … práce dielne
      9 … práce stavebné

Mohlo by vás taktiež zaujímať