Logo AE Fakturacia

Praktické rady v module ÚČTOVNÍCTVO

Účtovné automatiky

Program vyúčtováva výšku nedokončenej výroby (ďalej len NV) od začiatku roka podľa výšky účtov 611 na výkony, zákazky ( na NS ), ale výšku NV berie z rozboru nákladov a výnosov podľa výkonov, zákaziek ( ďalej _NS). Namiesto účtu 611101 sa používa účet 611100 s príznakom počiatočného stavu.

Ak výška NV nebude sedieť s nákladmi na nákladové štruktúry výkon, zákazka ( _NS), môže to znamenať nasledovné:

 • niekto zaúčtoval súvzťažne účet NV ( 121 alebo 611 ) s iným účtom
 • niekto zmenil číselník riadenia NV ( prepísal účet, vyhodil záznam, predefinoval skupiny, … )
 • NV sa nevytvorí, ak nie je splnená podmienka alebo sa nemá z čoho alebo všetko označené je mŕtve

Škoda na NV tohto roka:
a/ 549… / 611110 + … nahrá užívateľ cez interný doklad. Dôležité je, že účet 549 nie je v základni a účet 611110 v nej je.
b/ 121100 / 611100 – … vykoná automat cez doklad NV

Škoda na NV budúceho roka:
a/ 549… / 611210 + … nahrá užívateľ cez interný doklad
b/ 121200 / 611200 – … vykoná automat cez doklad NV

Predaj NV tohto roka:
a/ 611300 / 611110 + … nahrá užívateľ cez interný doklad
b/ 121100 / 611100 – … vykoná automat cez doklad NV

Predaj NV budúceho roka:
a/ 611300 / 611210 + … nahrá užívateľ cez interný doklad
b/ 121200 / 611200 – … vykoná automat cez doklad NV

Ručné ukončenie NV sa zadáva nahratím naturálneho dokladu na dvojicu stredisko-výkon (NS), ktorú chce užívateľ ukončiť, hodnotou Md >= 3 na účet umŕtvenia ( štandardne 999006 ).

Hodnota Dal > 0 na účte umŕtvenia znamená, že stredisko-výkon (NS), na ktorý bol účet nahraný, je od tejto chvíle mŕtvy a nemá byť ukončený ( mŕtvosť znamená, že už ani nijaká ďalšia NV sa tvoriť nebude ).

Program vyúčtováva réžiu od začiatku roka podľa výšky účtov 5999 ( na NS ), ale výšku réžie berie z režijného _NS. Ak sa Vám stane, že rozpustené čísla sú na prvý pohľad nezmysly, mohlo prísť k pretečeniu. Skúste vtedy zmenšiť všetky koeficienty o dva rády ( t.j. namiesto pôvodného koeficientu 0.2 urobiť 0.002 ). Tento problém sa vyskytol u užívateľov, ktorý prešli pri rozpúšťaní na základne tvorené priamymi nákladmi a tie sa po niekoľkých mesiacoch vyšplhali rádovo na milióny EUR.

Ak po rozpustení réžie bude nejaká režijná_NS vykazovať nenulový zisk ( stratu ), môže to znamenať nasledovné:

 • niekto zaúčtoval súvzťažne režijný účet ( 5999 alebo 6999 ) s nerežijným
 • niekto zmenil číselník riadenia réžií ( prepísal účet, vyhodil záznam, predefinoval skupiny, … )
 • režijné_NS sa nemá na čo rozpúšťať ( nemá živé základne )

Upozornenie:
Vyvarujte sa účtovania dotácií na režijné výkony. Dôsledkom môže byť rozpustenie záporných čísel, lebo režijný výkon pred rozpustením vykáže zisk.
Vyvarujte sa účtovania samotnej daňovej povinnosti ako účtovného nákladu na režijné výkony. Dôsledkom je nové rozpustenie, ktoré má za následok zmenu režijných nákladov na jednotlivé výkony ( aj výkony budúceho roka ) a zmenu hospodárskeho výsledku podniku vďaka zmene stavu nedokončenej výroby budúceho roka.

Program vyúčtováva rozhadzovanie hnojenia (výkon 292) od začiatku roka podľa výšky účtov v rozbore z rozhadzovanej _NS (výkonu 292) a prenáša ich na cieľové _NS s možnou transformáciou SUAU.

Ak po rozhodení _NS bude nejaká rozhadzovaná _NS vykazovať nenulový rozbor, môže to znamenať nasledovné:

 • niekto zmenil číselník riadenia rozhadzovania ( prepísal účet, vyhodil záznam, predefinoval skupiny, … )
 • rozhadzovaná _NS sa nemá na čo rozpúšťať ( nemá živé základne )

Pre túto automatiku neplatí, že sa tvorí v pravom slova zmysle od začiatku roka nanovo. Rozhadzuje sa vždy len nerozhodený zvyšok od začiatku roka, nakoľko by bolo neúmerne komplikované zistiť staré porozhadzované hodnoty, alebo to je ( v prípade transformácie SUAU ) dokonca nemožné, ako ilustruje príklad:

číslo_ROZ            VÝKON         SUAU          Suma              VÝKONY, na ktoré sa rozhadzuje
              1                   292        501010        1000 EUR
                                                                                                  100, 501010 200 EUR
                                                                                                  101, 501010 800 EUR

              2                   292        501020           100 EUR       … iná základňa + transf.
                                                                                                   100, 501010   1 EUR
                                                                                                   101, 501010 99 EUR

Do MS prejdú ale záznamy skumulované, t.j.
                                                                                                   100, 501010 201 EUR
                                                                                                   101, 501010 899 EUR
takže sa nedajú zistiť samostatné výšky 4 čísel pôvodného rozhodenia

Štandardne používajú túto automatiku poľnohospodárske podniky. Ide o automatický prenos rozborov nedokončenej výroby (NV) z minulého do tohto roka.

Upozornenie:
Pokiaľ ste si menili štandardné nastavenie, nespúšťajte ostrú uzávierku poslednej periódy v roku ( pravdepodobne 13 ) skôr, ako si neodladíte správne naplnenie spomínaného číselníka podľa vašich potrieb.

Po spustení operatívnej uzávierky sa dá cez „Doklady automatík“ ( alebo cez zostavu rozborov po strediskách s filtrom na danú automatiku ) nahliadnuť, čo všetko sa prenieslo do počiatoč.stavov súboru rozborov.

Dôležité:

 1.  V prípade, že pretransformovaná hodnota Výkonu, Zákazky, … neexistuje v číselníku výkonov, zákaziek, …, daný výkon, zákazka, … sa bude prenášať do počiatoč.stavu s pôvodnou hodnotou.
 2. Súčet hodnôt prenesených počiatoč.stavov v súbore rozborov už nemusí zodpovedať podmienke MD=DAL. Rozbor daného výkonu, zákazky, … sa prenáša celý.
 3. Uzatvorenie NV tohto roka si musíte ošetriť správne naplneným číselníkom pre automatiku nedokončenej výroby, nie číselníkom koncor.prenosu rozborov.
  Ak zabudnete uzavrieť NV tohto roka na čo i len jediný výkon ( zákazku, … ), prenesie sa jej zostatok do počiatočného stavu účtu 121 v hlavnej knihe, v súbore rozborov by ale tento rozbor chýbal. To by v ďalšom roku spôsobilo to, že automatické storno NV nad týmto výkonom ( zákazkou, … ) by sa vykonalo len nad obratmi daného roka, chýbalo by však storno počiatočného stavu.
Mohlo by vás taktiež zaujímať