Konštantné symboly

Umiestnenie: Banka - Číselníky

Okno slúži pre vytvorenie a uloženie najpoužívanejších konštantných symbolov. Konštantné symboly sú štvormiestne identifikačné čísla, ktoré sa používajú pri elektronických platbách. Ich úlohou je jasne identifikovať charakter a spôsob danej platby. Hoci nie sú pri platbách vo všeobecnosti povinné, niektoré inštitúcie, firmy či štátne autority ich vyžadujú.

Tieto symboly majú rôzne kódy, ktoré sa viažu k rôznym typom platieb, od platby za tovar a služby po platby na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu. Na pridanie konštantného symbolu slúži tlačidlo pridať z panela nástrojov. Pri pridaní sa vypĺňa stĺpec kód, kde sa zadáva 4- číselný kód a potom v dalšom stĺpci názov konštantného symbolu.

V prípade nepoužívania daného konštantného symbolu je možnosť ho zastopovať, zakliknutím políčka v stĺpci Stop.

Následne po zastopovaní konštantného symbolu program nebude pri výbere konštantného symbolu tento symbol zobrazovať.