Odoslané faktúry

Umiestnenie: Fakturácia - Vstupy - Doklady

V tomto okne sa zadávajú odberateľské faktúry a nachádza sa tu aj samotná evidencia faktúr. Faktúry je možné zaúčtovávať, tlačiť alebo opravovať. Zoznam faktúr pre vyhľadávanie je možné zobraziť pomocou tlačidla, ktoré sa nachádza v paneli nástrojov:

V okne sú farebne vyznačené tie doklady, ktoré sú čiastočne uhradené (žlté) alebo celkovo neuhradené (červené):

Faktúra v domácej mene

Zaevidovanie novej faktúry sa vykonáva pomocou tlačidla Pridať, pričom je v prvom rade potrebné vybrať otvorené obdobie, do ktorého požaduje užívateľ faktúru vystaviť:

Hlavička dokladu:

Odberateľ

do poľa sa zadáva odberateľ z číselníka, užívateľ má viacero možností na vyhľadanie:

  • môže zadať IČO odberateľa
  • názov alebo písmená, podľa ktorých systém ponúkne údaje na výber
  • prípadne môže zobraziť celý zoznam číselníka odberateľov pomocou tlačidla     

V prípade, že sa jedná o úplne nového zákazníka, ktorý ešte nie je vložený do číselníka odberateľov, systém  umožní vykonať pridanie priamo vo faktúre pomocou tlačidla   

Číslo faktúry

Variab. symbol

Príjemca

Typ faktúry

zadáva sa ručne alebo ho generuje systém

štandardne sa do poľa predplní rovnaké číslo ako je v poli č. faktúry, je možné ho však zmeniť

je to určenie konečného príjemcu pre prevzatie tovaru/materiálu

v poli sa určuje typ faktúry:

Mena

Dátum vystavenia

Dátum dodania

Dátum splatnosti

Poznámka

mena dokladu

dátum vystavenia, ktorý musí spadať do otvoreného obdobia

dátum dodania služby/tovaru/materiálu

dátum splatnosti systém automaticky predpíše podľa nastavení na odberateľovi, je možné ho však prepísať

poznámka k faktúre. V prípade potreby dodatočnej zmeny je možné tak vykonať cez pravé tlačidlo na myši „Zmeniť poznámku“.

Predajné miesto

vyberá sa predajné miesto, kde sa tovar/materiál fyzicky zloží napr.: Predajňa

Záložka ADRESA

V tejto časti sa zobrazia údaje odberateľa z číselníka partnerov. Pomocou voľby FinStat je možné spustiť kontrolu týchto údajov na online platformu FinStat.sk a tieto následne aktualizovať.

Záložka PRÍJEMCA

V záložke sa zobrazujú údaje o mieste dodania, konečnom príjemcovi a spôsobe dopravy tovaru.

Záložka OSTATNÉ

V okne sa zobrazujú ďalšie doplnkové údaje ako sú číselný rad, osoba, ktorá doklad vystavila, údaje o čísle bankového účtu a pod.

Záložka KVDPH

V záložke sa zadávajú údaje pre kontrolný výkaz, Intrastat, špecifikujú sa výnimky z hľadiska DPH.

Záložka SÚVISLOSTI

V tejto časti sa značia ďalšie súvislosti k faktúre, ako je informácia o tom, či už bola vytlačená/ odoslaná alebo či sa posiela elektronicky zákazníkovi. Uvádza sa pôvod samotného dokladu, ak bol vygenerovaný automatikou z iného modulu systému. Pomocou voľby Zmena údajov je možné vykonať dodatočné zmeny.

Záložka KONTÁCIA

Údaje sa v tejto záložke predpĺňajú automaticky. Predpĺňajú sa na základe …

Záložka KURZ

Zobrazujú sa údaje o kurze a sume v EUR v prípade, že sa jedná o faktúru v cudzej mene.

Pri vystavovaní dokladu sú vyššie uvedené údaje vo väčšine prípadov systémom automaticky predplnené, avšak v prípade potreby je možné ich modifikovať.

Obsah faktúry

Po vyplnení všetkých potrebných údajov v hlavičke dokladu systém údaje zapíše a zobrazí okno pre zadanie riadkov faktúry.

Riadky FAKTÚRY

Riadky faktúry sa nahadzujú prostredníctvom formulára, pričom je možné zadávať 3 typy položiek:

  • materiálové
  • službové
  • textové

V prípade materiálových a službových položiek systém predplní všetky prednastavené údaje z číselníkov, pri textových musí užívateľ požadované údaje zadať manuálne.

V riadkovej časti po zvolení pravého tlačidla na myši systém zobrazí voľby, pomocou ktorých je možné vykonať zmenu poradia riadkov, pridať nový riadok, zmeniť alebo vymazať.