Verzia 22.01

Update 22.01 - Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET

Verzia vydaná 25.1.2022

Dôležité upozornenie: Prechod verzie 22.01 vykonajte len v tom prípade, ak máte urobenú ročnú uzávierku miezd za rok 2021 t.j. máte uzavretú periódu 12/2021.

Inak prechod verzie 22.01 nevykonávajte.

Postup aktualizácie programu

Kliknutí si vyberte návod na vykonanie aktualizácie pre program, ktorý používate.

Prechod môžete vykonať len ak máte verziu   21.04

Legislatíva a najvýznamnejšie novinky vo verzii 22.01

VŠEOBECNÉ novinky

Novinky platné pre:
 • nová funkcionalita pre aktualizáciu verzií a predlžovanie doby platnosti. Pre užívateľov s pripojením na internet odpadne réžia s používaním prechodových kódov a zadávaním kódov na predĺženie doby platnosti. Program automaticky na pozadí nastaví povolenie vykonať prechod na novú verziu a automaticky na pozadí predĺži dobu platnosti, keď bude mať zákazník splnené všetky podmienky ako sú podpísaná licenčná zmluva a uhradené licenčné poplatky.
 • Hlásenie o Vyúčtovaní dane za rok 2021 nie je súčasťou tejto verzie pretože do dátumu uzatvorenia verzie nebolo zverejnené príslušné tlačivo na e-daniach, ani na Finančnej správe v elektronických formulároch.
Novinky platné pre:
 • overenie IBAN DPH účtu na zoznam Finančnej správy
 • Vratné obaly – vyriešená problematika predaja a výkupu vratných obalov

Ďalšie novinky si pozrite TU…

Koniec VŠEOBECNÉ

Modul MZDY

Novinky platné pre:
 • automatické nastavenie mzdových veličín za rok 2022
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021
 • nové tlačivo Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2021
 • nové tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2022

1. Sadzba dane a zaokrúhlenie
Sadzba dane zo závislej činnosti za rok 2021

 • 19% zo základu dane do výšky vrátane 38553 Eur
 • 25% zo základu dane od 38553,01 Eur vrátane

Pri výpočte mesačných preddavkov na daň zo závislej činnosti sú sadzby:

 • 19% zo základu dane do výšky vrátane 3212,75  Eur
 • 25% zo základu dane od 3212,76 Eur vrátane

Nastavenie v module MZDY:

 • v číselníku „Tabuľka sadzieb daní zo mzdy“ sa automaticky prechodom verzie 22.01 nastavia pre daň 1 „Mesačná daň“ pre riadok s 25% sadzbou údaje takto:
  • Základ Od 3212,76, Daň plus 610,42 .
   Ostatné údaje ostávajú nezmenené.
 • v číselníku „Tabuľka sadzieb daní zo mzdy“ sa automaticky prechodom verzie 22.01 nastavia pre daň 6 „Ročná daň bežný rok“ pre riadok s 25% sadzbou údaje takto:
  • Základ Od 38553,01, Daň plus 7325,07.
   Ostatné údaje ostávajú nezmenené.
 • v číselníku „Tabuľka sadzieb daní zo mzdy“ sa automaticky prechodom verzie 22.01 nastavia pre daň 7 „Ročná daň minulý rok“ pre riadok s 25% sadzbou údaje takto:
  • Základ Od 37981,95, Daň plus 7216,57 Zakr. zákl. dane Spôsob M, Zaokr. daň Spôsob M.
   Ostatné údaje ostávajú nezmenené.

2. Nezdaniteľná časť na daňovníka na mesiac
Nezdaniteľná časť na daňovníka na mesiac v roku 2022 pri výpočte preddavkov na daň je 381,61 Eur.

Nastavenie v module MZDY:

 • automaticky sa prechodom verzie 22.01 nastaví konfiguračný prvok 140001 „Nezdaniteľné minimum mesačne“ na hodnotu 381,61.

3. Nezdaniteľná časť na daňovníka v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2022

 • ak daňovník dosiahne základ dane do 20235,97 Eur, nezdaniteľná časť daňovníka za rok 2022 je 4579,26 Eur
 • ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 20235,97 Eur, tak nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2022 bude vypočítaná podľa vzorca (9638,25 – (základ dane : 4)), kde suma 9638,25 je 44,2-násobok životného minima. Výsledok sa zaokrúhli na eurocenty matematicky.
 • ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 38553 Eur, tak nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2022 je 0.

Nastavenie v module MZDY:

 • priamo v programe v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2022

4. Nezdaniteľná časť – príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
Maximálna suma, o ktorú sa môže znížiť základ dane je stanovená vo výške 180 Eur.


5. Minimálna mesačná mzda je od 1.1.2022 vo výške 646 Eur.

 • Minimálna hodinová mzda je od 1.1.2022 vo výške 3,713 Eur za hodinu pre zamestnanca s týždenným pracovným časom 40 hodín a pre dohodára.
 • Minimálna hodinová mzda je od 1.1.2022 vo výške 3,833 Eur za hodinu pre zamestnanca s týždenným pracovným časom 38,75 hodín.
 • Minimálna hodinová mzda je od 1.1.2022 vo výške 3,961 Eur za hodinu pre zamestnanca s týždenným pracovným časom 37,50 hodín.

Nastavenie v module MZDY:

 • Kmeňový súbor pracovníkov – automaticky sa prechodom verzie 22.01 u pracovníkov, ktorí majú v KS pracovníkov nastavené pole „Minimálna mzda mesačná“ na 623,00 (minimálna mesačná mzda v roku 2021), nastaví hodnota 646,00.

Upozornenie:
Pracovníkom, ktorí majú pred prechodom verzie 22.01 nastavenú inú hodnotu minimálnej mesačnej mzdy ako 623,00 je potrebné novú hodnotu alikvótne ručne vypočítať a ručne zmeniť v KS pracovníkov.

 • Kmeňový súbor pracovníkov – automaticky sa prechodom verzie 22.01 nastaví hodnota poľa „Minimálna mzda hodinová“ takto:
  • Ak mal pracovník pred prechodom verzie 22.01 nastavenú hodnotu 3,580 (minimálna hodinová mzda pri týždennom pracovnom čase 40 hodín), tak sa automaticky nastaví hodnota 3,713
  • Ak mal pracovník pred prechodom verzie 22.01 nastavenú hodnotu 3,695 (minimálna hodinová mzda pri týždennom pracovnom čase 38,75 hodín), tak sa automaticky nastaví hodnota 3,833
  • Ak mal pracovník pred prechodom verzie 22.01 nastavenú hodnotu 3,819 (minimálna hodinová mzda pri týždennom pracovnom čase 37,50 hodín), tak sa automaticky nastaví hodnota 3,961
 • Číselník „Vzory naplnenia kmeňového súboru“ – automaticky sa prechodom verzie 22.01 vykonajú zmeny podobným spôsobom, ako v kmeňovom súbore pracovníkov.

6. Hranica mesačného príjmu pre priznanie nároku zamestnanca na daňový bonus v roku 2022 je polovica minimálnej mzdy, tj. 323 Eur.

Nastavenie v module MZDY:

 • automaticky sa prechodom verzie 22.01 nastaví konfiguračný prvok 140052 „Zdanit.príjem pre daňový bonus“ na hodnotu 323
 • Kmeňový súbor pracovníkov – automaticky sa prechodom verzie 22.01 u pracovníkov, ktorí majú v KS pracovníkov pred prechodom verzie 22.01 nastavené pole „Minimálny zdaniteľný príjem pre daňový bonus“ na hodnotu 311,50 (hodnota platná pre rok 2021), nastaví hodnota 323
 • Číselník „Vzory naplnenia kmeňového súboru“ – automaticky sa prechodom verzie 22.01 v číselníku vykoná zmena podobne ako v kmeňovom súbore pracovníkov

7. Maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre rok 2022 sa zvyšuje na 7931 Eur.

Nastavenie v module MZDY:

 • tabuľka zákonného poistenia v kmeňovom súbore pracovníkov – automaticky sa prechodom verzie 22.01 prepíšu maximálne vymeriavacie základy na sociálne poistenie s hodnotou 7644 (hodnota platná pre rok 2021) na hodnotu 7931
 • tabuľka zákonného poistenia v číselníku vzorov naplnenia kmeňového súboru – automaticky sa prechodom verzie 22.01 vykonajú zmeny podobne, ako v tabuľke zákonného poistenia v kmeňovom súbore pracovníkov

8. Výška odvodovej odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie je v roku 2022 naďalej maximálne 380 Eur mesačne.

Upozornenie:
Od 1.1.2018 sa odvodová odpočítateľná položka uplatňuje len u zamestnancov! U zamestnávateľa sa neuplatňuje!


9. Hranica príjmu pre uplatnenie odvodovej výnimky z dôchodkového poistenia pri DoBPŠ a dôchodcoch je v roku 2022 nezmenená vo výške 200 Eur


10. Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní odvodová úľava pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaného občana, ktorého pracovný pomer vznikol v roku 2022, je stanovená vo výške 759,11 Eur

Nastavenie v module MZDY:

 • automaticky je prechodom verzie 22.01 nastavený konfiguračný prvok 145942 „Výška odv.výnimky-dlh.nezam“ na 759,11
 • pracovníkom, ktorí uzatvorili pracovný pomer v roku 2022 so štatútom dlhodobo nezamestnaný občan a ktorých ste do KS pracovníkov zadali ručne ešte pred prechodom verzie 22.01, ručne prepíšte hodnotu poľa „Výška uplatnenej odvodovej výnimky“ na 759,11, ak ju tak nastavenú nemajú

11. Najvyšší možný denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri PN je v roku 2022 74,4986 Eur

Nastavenie v module MZDY:

 • automaticky je prechodom verzie 22.01 nastavený konfiguračný prvok 140121 „Maximálny možný denný VZ“ na 74,4986

12. Daňový bonus na dieťa sa od 1.1.2022

 • na jedno dieťa vo veku do 6 rokov je výška 47,14 Eur
 • na jedno dieťa vo veku od 6 do 15 rokov je výška 43,60 Eur
 • na jedno dieťa vo veku od 15 rokov je vo výške 23,57 Eur

Nastavenie v module MZDY:

 • tabuľka „Príbuzní“ v kmeňovom súbore pracovníkov – automaticky sa prechodom verzie 22.10 prepíše údaj „Daňový bonus“ takto:
  • hodnota 23,22 (hodnota platná pre rok 2021 a dieťa vo veku nad 15 rokov) na hodnotu 23,57
  • hodnota 39,47 (hodnota platná pre rok 2021 a dieťa vo veku od 6 do 15 rokov) na hodnotu 43,60
  • hodnota 46,44 (hodnota platná pre rok 2021 a dieťa vo veku do 6 rokov) na hodnotu 47,14
 • číselník „Typy príbuzenských vzťahov“ – automaticky sa prechodom verzie 22.01 vykonajú zmeny podobne ako v KS pracovníkov

Mzdové príplatky od 1.1.2022

Mzdové príplatky za prácu v sobotu, v nedeľu, v noci, v sviatok, za nadčas, za sťažený výkon práce, za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska sú oproti roku 2021 nezmenené.

Ďalšie novinky podrobnejšie ......

Nový druh mzdy týkajúci sa nepeňažného príjmu podľa §5 ods. 7 písm. o) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov

 • Pribudla nová charakteristika mzdy 95 – Nepeň.príj. §5 ods.7 písm.o)
 • Pribudol nový druh mzdy 965 – Nepeň.príj. §5ods.7písm.o

Vstupy – Výkaz práce

 • Pribudla kontrola na výslednú sumu zadaného druhu mzdy 965. Nesme byť väčšia ako 500.00 Eur.

Upozornenie – maximálna suma sa kontroluje len na zadávanom riadku. Ak ste pre daného pracovníka použili druh mzdy 965 viackrát (napr. vo viacerých periódach) a prekročili ste v súhrne maximálnu hodnotu 500.00 Eur, tak na tento problém upozorní Výpočet čistých miezd v kontrolnom výpise.

Uzávierka – Výpočet čistých miezd

 • V súvislosti s novým druhom mzdy 965 pribudla nasledovná kontrola. Kumulatívne za aktuálny rok nesmie výška druhu mzdy 965 presiahnuť 500 Eur. Kontrola je tvrdá, čo znamená, že pracovníkovi sa v prípade prekročenia sumy 500 Eur nastaví, že nemá vypočítanú čistú mzdu.

Výstupy – Dane – Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania

 • Prechodom verzie 22.01 pribudlo nové tlačivo potrebné pre rok 2021. Žiadosť za rok 2021 môžete vytlačiť aj samostatne za pracovníka v kmeňovom súbore pracovníkov v záložke RZD.

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021

 • Pribudla možnosť hromadne generovať údaje pre Ročné zúčtovanie 2021
 • Pribudla možnosť zadávať údaje pre Ročné zúčtovanie 2021
 • Pribudla možnosť vytlačiť Ročné zúčtovanie 2021 na novom tlačive
 • V tlači Ročného zúčtovania pribudli Vzorové šablóny (Aurus šablóny)
  • 1001759 – RZD 2021 PDF (nová od 22.01)
  • 1001760 – RZD a dokl.podľa §39 2021 PDF (nová od 22.01)
  • 1001763 – Potvrd.k 2% z dane 2021 PDF (nová šablóna s nezmeneným tlačivom)
 • Oproti roku 2020 je zrušený riadok 04d Zníženie základu dane na preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch  za rok 2021

 • tlačivo je nezmenné (dodané vo verzii 20.05)

 Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch  za rok 2022

 • Pribudla možnosť zadávať údaje pre Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch 2022
 • Pribudla možnosť vytlačiť Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch 2022 na novom tlačive
 • V tlači Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch pribudli Vzorové šablóny (Aurus šablóny)
  • 1001761 – Potvrd.prij.2022 PDF
  • 1001762 – Potvrd.prij.DB 2.str.2022 PDF
 • Ak zamestnanec uplatňuje daňový bonus na 5 a viac detí, tak piate, šieste atď. deti vytlačíte v prílohe ako stranu č. 2 pomocou šablóny 1001762.
 • Oproti roku 2021 pribudol v Potvrdení o zdaniteľnom príjme 2022 riadok 09 Úhrn príjmov oslobodených od dane podľa §5 ods. 7 písm. o) zákona. Pôvodné riadky 09 až 12 sú prečíslované na 10 až 13.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

 • Prechodom verzie 22.01 pribudli tieto prázdne tlačivá Vyhlásenia: Vyhla_V2Pv21_1.pdf a V2P-V-21-predtlac_prijimatelia-print-edit-save.pdf (nachádzajú sa v pracovnom adresári BOX na vašom PC)

Výstupy – Odvody, Príspevky PANDÉMIA

 • Vo výpise výkazu 3B za periódy 10/2021 a viac pribúdajú zamestnanci s dátumom nástupu najneskôr 1.10.2021

Zdravotné poistenie – Mesačný výkaz preddavkov na ZP

 • Zmena v štruktúre textového súboru posielanom do zdravotných poisťovní platná od 1.1.2022. Zmena je vnútorná, pre Vás ako užívateľa sa nič nemení.

Upozornenie:

Od 1.7.2021 sa menil daňový bonus na deti. Zmena sa týkala výplat od periódy 07/2021. Niektoré zmeny vykonal automaticky prechod verzie 21.03 (v číselníku Príbuzní). Niektoré zmeny sa vykonali po vyvolaní špeciálneho výpočtu Rekonštrukcia daňových bonusov. Pokiaľ ste Rekonštrukciu nespustili, tak Vám výpočet čistej mzdy v perióde 07/2021 neustále pripomínal nutnosť túto Rekonštrukciu spustiť.

Nižšie popísané informácie sa Vás netýkajú, ak ste Rekonštrukciu v perióde 07/2021 spustili.

Ak ste si nie istí, či ste Rekonštrukciu  v 07/2021 spustili, tak postupujte nasledovne.
V DS Pracovníci použite šablónu 1001729 Pracovníci a daňové bonusy alebo použite šablónu v Univerzálnej zostave príbuzných 1001716 Pracovníci a daňové bonusy. V Dátovom sklade alebo v Univerzálnej zostave zvoľte periódu od-do 07/2021-07/2021. Spustite Dátový sklad alebo Univerzálnu zostavu. Zobrazí sa zoznam pracovníkov s príbuznými a nastavenými daňovými bonusmi v 07/2021. Skontrolujte, či sú daňové bonusy v perióde 07/2021 správne (tj. „po novom“). Ak sú, tak riadok 09 Ročného zúčtovania 2021 sa naplní správne. Ak daňové bonusy nie sú správne, tak Rekonštrukcia daňových bonusov nebola spustená v perióde 07/2021. Následok je taký, že riadok 09 Ročného zúčtovania 2021 bude obsahovať nesprávne údaje z periódy 07/2021 a preto ho musíte nastaviť vo Vstupe RZD správne ručne. Nižšie máte k dispozícii pomôcku, ktorá Vám uľahčí správne vypočítanie a nastavenie riadku 09 Ročného zúčtovania 2021.

Mesačný daňový bonusu 2021 na deti
Dátum
do 6 rokov veku
od 6 do 15 rokov
nad 15 rokov
1.1. - 30.6.2021
46,44 €
23,22 €
23,22 €
1.7. - 31.12.2021
46,44 €
39,47 €
23,22 €
Ročný daňový bonus 2021 na deti
Rok
do 6 rokov veku
od 6 do 15 rokov
nad 15 rokov
2021
557,28 €
376,14 €
278,64 €
Novinky platné pre:

Vstupy – Kmeňový súbor pracovníkov

 • V záložke RZD je aktualizované Daňové priznanie typu A za rok 2021

Inštitúcie – Zdravotné poisťovne – Mesačný výkaz preddavkov

 • Zmena v štruktúre textového súboru posielanom do zdravotných poisťovní platná od 1.1.2022. Zmena je vnútorná, pre Vás ako užívateľa sa nič nemení.

Dátové sklady – DS pracovníci

 • Z dôvodu, že vo výkaze Prvá pomoc+ 3B posielanom od periódy 12/2021 sa majú uvádzať pracovníci, ktorí nastúpili do zamestnania najneskôr 1.10.2021, pribudla nová Vzorová šablóna (Aurus šablóna)
  1001766 – Čiastočný podklad N PP+ 3B

Výpočty – Spracovanie externého súboru hrubých miezd

·                    Sfunkčnené spracovanie typu dávky S

Novinky platné pre:

Výstupy – Univerzálne zostavy – Univ. zostava kmeňa pracovníkov

 • Z dôvodu, že vo výkaze Prvá pomoc+ 3B posielanom od periódy 12/2021 sa majú uvádzať pracovníci, ktorí nastúpili do zamestnania najneskôr 1.10.2021, pribudla nová Vzorová šablóna (Aurus šablóna)
  1001764 – Ciastocny podkladN PP+ 3B CSV
Koniec modul MZDY

Modul FAKTURÁCIA

Novinky platné pre:
 • aktualizovaný výkaz INTRASTAT

Ďalšie novinky v module si pozrite TU…

Koniec modul FAKTURÁCIA

Moduly DANE

Novinky platné pre:
 • aktualizované daňové priznanie Dane z motorových vozidiel za rok 2021

Ďalšie novinky v module si pozrite TU…

Koniec modul DANE

Moduly ÚČTOVNÍCTVO

Novinky platné pre:
 • aktualizované štatistické výkazy ročné za rok 2021, kvartálne a mesačné od januára 2022:

Ďalšie novinky v module si pozrite TU…

Koniec modul ÚČTOVNÍCTVO

Moduly SKLAD

Novinky platné pre:
 • zjednodušené pridávanie (kopírovaním) nových materiálov do číselníka materiálov

Ďalšie novinky v module si pozrite TU…

Koniec modul SKLAD

Moduly EXPEDÍCIA

Novinky platné pre:
 • Vratné obaly – v číselníku materiálov pribudla možnosť spriahnuť materiál s obalom (zapracované do dodacích listov)
 • zrýchlenie a zjednodušenie predaja cez jednoduchý dodací list    

Ďalšie novinky v module si pozrite TU…

Koniec modul EXPEDÍCIA

Upozornenie:
Pre túto verziu je potrebné vykonať aktualizáciu pracovnej stanice.