Verzia 21.03

Update 21.03 - Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET

Verzia vydaná 2.8.2021

Dôležité upozornenie: Prechod verzie 21.03 vykonajte len v tom prípade, ak máte urobenú mesačnú uzávierku miezd za mesiac Jún t.j. máte uzavretú periódu 6/2021.

Inak prechod verzie 21.03 nevykonávajte !!!!

Postup aktualizácie programu

Kliknutí si vyberte návod na vykonanie aktualizácie pre program, ktorý používate.

Prechod môžete vykonať len ak máte verziu   21.02, 21.02/1 resp. 21.02/2

Legislatíva a najvýznamnejšie novinky vo verzii 21.03

Novinky platné pre:

Legislatívna zmena – Daňový bonus na deti, zmeny platné od 1.7.2021

Číselníky – Typy príbuzenských vzťahov

 • pribudlo nové pole Daňový bonus od 6 do 15 rokov
 • nové pole je automaticky naplnené prechodom verzie 21.03 na hodnotu 39,47 za podmienky, ak je už existujúce pole „Daňový bonus/Zníženie ZD manž.“ nastavené na hodnotu 23,22
 • názov poľa „Daňový bonus/Zníženie ZD manž.“ sa po prechode verzie 21.03 mení na „Daňový bonus nad 15 rokov/Zníženie ZD manž.“

Postup, ako nastaviť po prechode verzie 21.03 hodnotu daňového bonusu pre deti od 6 do 15 rokov na 39,47 v Kmeňovom súbore pracovníkov v tabuľke príbuzní:

 • perióda 06/2021 musí byť uzavretá !!!
 • spustite výpočet Rekonš.prídavkov a daň.bonusov (pre Aurus Ekopaket sa výpočet nachádza v jednej z funkcií MZDY – kmeň. súbory, MZDY – výpočty a zostavy, MZDY – špeciál, pre Aurus Ekonomiku sa nachádza v novom menu označeného tromi bodkami).

Špeciál – Rekonštrukcia daňových bonusov
Výpočet nastaví hodnotu daňového bonusu na deti od 6 do 15 rokov v kmeňovom súbore pracovníkov v tabuľke Príbuzní na 39,47 vtedy, ak sú súčasne splnené tieto podmienky:

 • dieťa má vek od 6 do 15 rokov, tak hodnota daňového bonusu pred spustením výpočtu je nastavená na 23,22
 • ak má dieťa vek do 6 rokov alebo nad 15 rokov, tak sa hodnota daňového bonusu nemení.
  Tento výpočet na rekonštrukciu daňového bonusu použijete len raz a to v perióde 07/2021.
  Daňový bonus na deti od 6 do 15 rokov môžete aktualizovať aj ručne v kmeňovom súbore pracovníkov v záložke Príbuzní prepisom na hodnotu 39,47.

V prípade, ak ste zabudli po prechode verzie 21.03 v 07/2021 spustiť rekonštrukciu daňového bonusu na deti od 6 do 15 rokov alebo ste ručne nenastavili daňový bonus deťom od 6 do 15 rokov v kmeňovom súbore pracovníkov na hodnotu 39,47, tak Vás na toto upozorní správa pri spustení Výpočtu čistých miezd za periódu 07/2021 a pripomenie Vám, že rekonštrukciu daňového bonusu treba spustiť.

Vstupy – Kmeňový súbor pracovníkov
V záložke Príbuzní sa zmenilo predplnenie poľa „Daňový bonus/Zníženie ZD manž“ pri zadávaní nového dieťaťa vo veku od 6 do 15 rokov takto:

 • predplní sa hodnota z číselníka Typy príbuzenských vzťahov podľa poľa Daňový bonus od 6 do 15 rokov
 • v prípade dovŕšenia 15 rokov sa daňový bonus nastavuje takto:
  • ak dieťa dovŕši 15 rokov v aktuálnej perióde, predplní sa hodnota poľa „Daňový bonus od 6 do 15 rokov“ z číselníka Typy príbuzenských vzťahov
  • ak má dieťa 15 rokov, ktoré dovŕšil v niektorej z predchádzajúcich periód aktuálneho roka, tak sa predplní hodnota z poľa „daňový bonus nad 15 rokov/Zníženie ZD manž.“

Uzávierka – Uzávierka Miezd
Doplnená nasledovná zmena v kmeňovom súbore pracovníkov v záložke Príbuzní súvisiaca s daňovým bonusom na deti od 6 do 15 rokov:

 • ak dieťa v uzatváranej perióde dovŕšilo 15 rokov a malo v uzatváranej perióde nastavenú v kmeňovom súbore pracovníkov v záložke Príbuzní hodnotu daňového bonusu 39,47, tak pre nasledujúcu otvorenú periódu sa tomuto dieťaťu nastaví hodnota daňového bonusu v kmeňovom súbore pracovníkov v záložke Príbuzní na 23,22.

Inštitúcie/Výstupy – Sociálna poisťovňa – ELDP Evidenčné listy dôchodkového poistenia

 • v Príprave údajov pribúda činnosť S – Odsúhlasiť riadky ELDP. Uvedenou činnosťou zapnete automaticky prepínač „Odsúhlasené“ vo všetkých takých riadkoch ELDP, ktoré spĺňajú filtračné kritériá nastavené v úvodnom okne Prípravy. Táto činnosť slúži na hromadné nastavenie prepínača „Odsúhlasené“.
 • pribudla nasledovná tvrdá kontrola. Ak vykonáte zmeny na riadku ELDP za rok, ktorý bol archivovaný správcovskou archiváciou starých rokov, tak prepínač „Odsúhlasené“ musí byť pri ukladaní zmien zapnutý.

Inštitúcie/Výstupy – Sociálna poisťovňa – RLZEC registračné listy FO

Pribudla možnosť zadávať tieto nové dôvod prerušenia sociálneho poistenia:

 • 12 – prerušenie od 91. dňa (dlhodobá OČR)
 • 13 – prerušenie po uplynutí predĺženého podporného obdobia na čerpanie nemocenského

Nastavenia – Centrálna konfigurácia

 • v skupine Iné pribudol konfiguračný prvok 145995 – Správcovská archivácia starých rokov bola vykonaná do roku…
 • prechodom verzie 21.03 bude vyššie spomínaná konfigurácia nastavená na 0
 • dôležité upozornenie: konfiguráciu nastavujte alebo meňte len po konzultácii so školiteľom! Pokiaľ nebola vykonaná správcovská archivácia starých rokov, tak konfiguračný prvok majte nastavený na 0. Ak bola vykonaná správcovská archivácia starých rokov (vykonáva ju školiteľ alebo správca), tak školiteľ po takejto archivácii nastaví konfiguráciu na hodnotu posledného roku, za ktorý bola vykonaná archivácia.
 • ak je uvedená konfigurácia vyplnená (tj. nie je nulová), tak sa použije v ELDP pri ručnom zadávaní alebo zmene riadkov ELDP na kontrolu nastavenia prepínača „Odsúhlasené“ za archivované roky

Uzávierka – Výpočet čistej mzdy

 • pribudla kontrola, ktorá rieši problematiku pracovníkov na rodičovskej dovolenke v mesačnom výkaze do zdravotnej poisťovne
 • kontroluje sa kombinácia „čerpanie rodičovskej dovolenky (áno) – nulový vymeriavací základ pracovníka a zamestnávateľa na zdravotné poistenie (áno) – existencia zdravotného poistenia v kmeňovom súbore pracovníka (áno)“. Ak výpočet čistej mzdy zistí pracovníkovi uvedenú kombináciu, tak vypíše do zostavy chybu s popisom o čo ide a čo má užívateľ urobiť. Zároveň sa danému osobnému číslu nastaví, že nemá vypočítané čisté mzdy.
 • kontrola sa nebude vykonávať, ak užívateľ nemá v kmeňovom súbore pracovníkov vyplnené polia pre dátum rodičovskej dovolenky od – do, pričom dátum do nemusí byť nutne vyplnený v prípade trvajúcej RD

Dátové sklady doplnená výrazne vylepšená funkcionalita, ako je možnosť tvorby kontingenčných tabuliek pre zobrazovanie údajov napr. obdobie, strediská … v stĺpcoch vedľa seba, tvorbu užívateľsky definovaných stĺpcov, formátovanej a užívateľom definovanej tlače údajov …, bližší popis nájdete TU…

Ďalšie novinky v module si pozrite TU…

Novinky platné pre:

Dátové sklady – Pracovníci

Kvôli kontrole daňových bonusov po ich rekonštrukcii pribudla Aurus šablóna

 • Pracovníci a daňové bonusy (Výstupy – Univerzálne zostavy – Univ. zostava príbuzných)

Upozornenia

Pri spustení modulu Mzdy program kontroluje niektoré dôležité termíny v mzdových údajoch a ak také nájde, vypíše o nich oznam v časti Správy a upozornenia.

Indikáciou pozitívnej kontroly udalosti je červená obálka s číslom ktoré znamená počet upozornení a správ.
V aktuálnej verzii ide o kontrolu termínov nasledovných udalostí:

 • dátum výstupu a zostatok dovolenky
 • dátum nástupu a prihláška do SP
 • dátum nástupu a prihláška do ZP
 • dátum výstupu a odhláška do SP
 • dátum výstupu a odhláška zo ZP
 • zostatok dovolenky minulého roka v decembri
 • životné jubileum 40, 50, 60, 70, 80 rokov
 • pracovné jubileum 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 rokov

Viac o možnostiach Upozornení sa dočítate TU.

Vstupy – Výkaz práce s číslom práce

Nový výkaz práce s týmito vylepšeniami:

 • užívateľsky voliteľné položky v riadkoch výkazu
 • farebne odlíšené stĺpce podľa významu (štandardné, prémiové, vnútropodnikové)
 • rýchlejší a komfortnejší spôsob nahrávania údajov do výkazu (automatické uloženie riadku v stĺpci Prémie v %, resp. na stĺpci Sadzba alebo Množstvo, aktualizácia údajov pri zmene čísla práce na existujúcom riadku)
 • využíva číselník Práce a služby

Číselník Práce a služby

 • číselník je prebratý z Aurus EKOPACKETU
 • počet stĺpcov bol zracionalizovaný, do výberu stĺpcov boli presunuté údaje Popis práce, Podskupina, Názov podskupiny, Skupina, Názov skupiny, Názov sadzby za. pripojiť obrázok vstupu číselníka

Výpočty – Generovanie dokladov prémií

 • generátor je prebratý z Aurus EKOPACKETU bez zmien

Vstupy – Kmeňový súbor pracovníkov – Zápočtový list

 • rozšírilo sa automatické plnenie údajov týkajúcich sa práceneschopnosti v poslednom roku trvania zamestnania
 • rozšírilo sa automatické plnenie údajov týkajúcich sa zrážok zo mzdy

V súvislosti s automatickým plnením spomínaných údajov do Zápočtového listu pribudli automaticky prechodom verzie nové charakteristiky miezd:

 • charakteristika 530 „Výživné Zápočtový list“ s druhmi miezd 5210, 5220
 • charakteristika 535 „Ostatné pohľ. Zápočtový list“ s druhmi miezd 5200, 5230, 5240, 5250, 5270
 • charakteristika 540 „Pracovná nesch. Zápočtový list“ s druhmi miezd 4600, 4605, 4610, 4620, 4630, 4640, 4690, 4700, 4710, 4720, 4730, 4790

Uvedené charakteristiky sa používajú v úvodnom okne pri tlači Zápočtového listu.

Výstupy – Rekapitulácie miezd – OJ – druhy miezd

 •  pribudol výstup vo forme prehľadu a Excelu so základnými údajmi, ktoré sa zobrazujú aj v zostave na obrazovku s výnimkou údaja „Výskyt“
 • z voliteľných údajov je možné zobraziť :
  • MDA – Má dať
  • DAL – Dal
  • OJO – OJ odberateľa
  • OJD – OJ dodávateľa
  • NA(B,C,D)O – Nákladové štruktúry odberateľa,
  • NA(B,C,D)D – Nákladové štruktúry dodávateľa
 • Pri nahrávaní prerušenia sociálneho poistenia v RLZEC pribudla kontrola na vyplnenie dátumu začiatku prerušenia poistenia aj v prípade, keď sa zadáva len ukončenie prerušenia
Novinky platné pre:

Univ. zostava príbuzných

Kvôli kontrole daňových bonusov po ich rekonštrukcii pribudla Aurus šablóna

 • Pracovníci a daňové bonusy (Výstupy – Univerzálne zostavy – Univ. zostava príbuzných)
Koniec modul MZDY

Modul FAKTURÁCIA

Novinky platné pre:
 • okruh Upomienky a penále, ktorý sa skladá z dokladu Upomienky a z generátorov Generovanie penalizačných faktúr a Generovanie upomienok. Celý tento okruh je všetkým užívateľom programu Aurus Ekonomika k dispozícii v rámci základného modulu Fakturácia bez nutnosti jeho dokúpenia

Ďalšie novinky v module si pozrite TU…

Koniec modul FAKTURÁCIA

Moduly SKLAD a EXPEDÍCIA

Novinky platné pre:
 • pribudla konfiguračná možnosť zobrazovať zoznam nad číselníkom materiálov v Dynamickom móde – rýchlym s menšou funkcionalitou vhodným pre väčšie zoznamy materiálov (viac ako 10.000 položiek).

Ďalšie novinky v module si pozrite TU…

Koniec modul SKLAD a EXPEDÍCIA

Upozornenie:
Pre túto verziu je potrebné vykonať aktualizáciu pracovnej stanice.