Verzia 21.02

Update 21.02 - Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET

Verzia vydaná 7.4.2021

Dôležité upozornenie: Prechod verzie 21.02 vykonajte len v tom prípade, ak máte urobenú uzávierku miezd za MAREC 2021.

Inak prechod verzie 21.02 nevykonávajte !!!!

Postup aktualizácie programu​

Kliknutí si vyberte návod na vykonanie aktualizácie pre program, ktorý používate.

Prechod môžete vykonať len ak máte verziu   21.01

Zmeny v module MZDY

Novinky platné pre AURUS Ekonomiku aj AURUS Ekopacket

Zapracovanie zmien pri poskytnutí ošetrovného a zavedenie tzv. dlhodobého ošetrovného schválením zákona č. 467/2019 Z.Z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

 • pribudol nový druh miezd 4657 – Dlhodobé ošetrovné 55%
  Uvedený druh miezd použijete na zadávanie dlhodobého ošetrovného v doklade Náhrady príjmu pri PN
 • pribudli nové charakteristiky miezd
  • 208 – Krátkodobá OČR (priradená k druhu mzdy 4650)
  • 209 – Dlhodobá OČR (priradená druhu mzdy 4657)
 • v centrálnej konfigurácii v skupine Nemocenské dávky pribudol nový konfiguračný prvok
  140164
  – Dlhodobé ošetrovné… maximálny počet kalendárnych dní poskytovania ošetrovného (vo verzii 21.02 nastavená hodnota 90)
 • v skupine Nemocenské dávky bol zmenený konfiguračný prvok
  140161
  – Krátkodobé ošetrovné… maximálny počet kalendárnych dní poskytovania ošetrovného na hodnotu 14

  Hodnoty uvedených konfiguračných prvkov sa používajú pri automatickom generovaní údajov do tabuľky prerušení sociálneho poistenia nasledovne. Pri súvislom čerpaní ošetrovného sa v prípade krátkodobého ošetrovného zapíše prerušenie sociálneho poistenia do tabuľky prerušení od 15. kalendárneho dňa čerpania krátkodobého ošetrovného, v prípade dlhodobého ošetrovného sa zapíše prerušenie sociálneho poistenia do tabuľky prerušení od 91. kalendárneho dňa čerpania dlhodobého ošetrovného
 • z dôvodu prerušenia poistenia pri dlhodobom/krátkodobom ošetrovnom, ktoré zasahuje do viac periód a možného vrátenia uzávierky miezd bez vymazania dokladov, boli doplnené tvrdé kontroly, ktoré obmedzujú tzv. pokračujúce dlhodobé/krátkodobé ošetrovné nasledovne.

Vrátenie uzávierky v mzdách je možné len vtedy, ak nie sú v aktuálnej perióde v doklade Náhrady príjmu pri PN nahraté pokračujúce krátkodobé alebo dlhodobé ošetrovné (druh mzdy 4650 alebo 4657). Ak sú tieto druhy miezd nahraté, tak sa pri vrátení uzávierky vypíše oznam, prečo nie je možné uzávierku vrátiť a čo je potrebné urobiť.

V doklade Náhrady príjmu pri PN bola doplnená kontrola, ktorá nepovolí urobiť opravy na už nahratom pokračujúcom ošetrovnom (druh mzdy 4650 alebo 4657). Ak je potrebné takéto ošetrovné opraviť, tak ho treba v doklade Náhrady príjmu pri PN vymazať a nahrať nanovo so správnymi údajmi.

Zapracovanie novinky z novely Zákonníka práce s účinnosťou od 1.3.2021, ktorá sa týka domáckej práce podľa § 52 Zákonníka práce

 • pribudol nový druh miezd 3700 – Náhrady – domácka práca
  Uvedený druh miezd použijete na zadávanie náhrad na výdavky pri domáckej práci alebo telepráci v doklade Prídavky a zrážky.
 • pribudla nová položka užívateľskej výplatnej pásky 3700 – Náhrady – domácka práca
  Do uvedenej položky užívateľskej výplatnej pásky sa načíta nový druh mzdy 3700.
 • pribudli nové účtovné predpisy
  • 172 – účtovanie MD 333940 DAL 331000
  • 173 – účtovanie MD 333940 DAL 366000
 • vo výstupe Odvody, Príspevky PANDÉMIA pre podklady k výkazom 1, 3A a 3B bol rozšírený filter pre dátum nástupu pracovníka nasledovne:
  • ak vo výstupe nastavíte periódu najviac za 09/2020 (vrátane), tak v podkladoch sú vypísaní pracovníci s dátumom nástupu do 1.3.2020
  • ak vo výstupe nastavíte periódu v intervale 10/2020 až 12/2021, tak v podkladoch sú vypísaní pracovníci s dátumom nástupu do 2.9.2020
  • ak vo výstupe nastavíte periódu 01/2021 a viac, tak v podkladoch sú vypísaní pracovníci s dátumom nástupu do 1.2.2021.
 • v Aurus EKONOMIKE v Dátovom sklade miezd pribudla Aurus šablóna 1001715Ciastocny podklad PP++ 3B
 • v Aurus EKOPACKETE v Univerzálnej zostave pracovníkov pribudla Aurus šablóna 1001712Ciastocny podklad PP++ 3B CSV
 • V Univerzálnej zostave miezd pracovníkov pribudli Aurus šablóny
  1001713Ciastocny podklad PP++ 1,3A CSV
  1001714Ciastoc. podkl.2 PP++ 1,3A CSV

Zmena kódov klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 platná od 1.1.2021

 • kódy SK ISCO-08 sa používajú v štatistickom výkaze Štvrťročný výkaz ISCP 1-04

Metodický pokyn na zmenu kódov SK ISCO-08

 • na stránke https://www.hisco.sk/odvetvove-clenenie alebo v súbore, ktorý posielame, je zoznam profesií so starými kódmi a s novými kódmi
 • v číselníku profesií skontrolujte údaj ISCO-08 tak, že ho porovnáte s kódom uvedeným na stránke hisco.sk alebo v poslanom súbore. V prípade zmeny prepíšte údaj ISCO-08 v číselníku profesií na hodnotu platnú od 1.1.2021.
 • ak ste niekedy vyplnili údaj ISCO-08 v kmeňovom súbore pracovníkov, tak skontrolujte nastavený ISCO-08 aj tam a v prípade zmeny ho prepíšte na hodnotu platnú od 1.1.2021. Údaj ISCO-08 sa nachádza v záložke Štatistika (v Aurus EKONOMIKE) alebo v objekte Údaje pre štatist. Výkazy (v Aurus EKOPACKETE). Kontrolu stačí urobiť na pracovníkoch, ktorí sú aktuálni od 1.1.2021. Ak ste ISCO-08 v kmeňovom súbore pracovníkov nepoužívali (používate len kódy zadané v číselníku profesií), tak kmeňový súbor pracovníkov nemusíte kontrolovať.
 • údaj ISCO-08 v kmeňovom súbore pracovníkov môžete skontrolovať buď priamo v kmeňovom súbore pracovníkov alebo pomocou zostáv/dátových skladov.
 • v Aurus EKOPACKETE odporúčame na kontrolu kmeňového súboru pracovníkov použiť šablónu 1000262 T Zoznam podľa profesií, kde do riadku ešte pridáte ako posledný stĺpec s položkou „SIS“ Kód prac.činn.podľa SK ISCO-08. V prípade potreby sa obráťte na svojho školiteľa, ktorý Vám posledný stĺpec pomôže pridať.
 • v Aurus EKONOMIKE odporúčame na kontrolu kmeňového súboru pracovníkov použiť Dátový sklad pracovníkov, v ktorom si pritiahnete do stĺpcov údaj ISCO-08. Tento údaj sa nachádza v časti 04. VNP rozbory a štatistické výkazy.
 • Pripomíname, že do štvrťročného štatistického výkazu ISCP 1-04 sa údaj ISCO-08 napĺňa nasledovne. Ak je pre daného pracovníka vyplnený údaj ISCO-08 v kmeňovom súbore pracovníkov, tak sa prioritne do štatistického výkazu posiela údaj ISCO-08 z kmeňového súboru. Ak je ISCO-08 v kmeňovom súbore nevyplnený, tak sa do štatistického výkazu posiela údaj ISCO-08 z číselníka profesií podľa profesie, ktorú má pracovník v kmeňovom súbore pracovníkov pridelenú.
 • aktualizáciu kódov ISCO-08 vykonajte ešte predtým, ako pošlete štvrťročný štatistický výkaz ISCP 1-04 z toho dôvodu, že tento výkaz je potrebné odoslať s už novými kódmi platnými od 1.1.2021!
 • v prípade hromadnej tlače Ročného zúčtovania §39 za rok 2020 na tlačiareň bola opravená chyba tlače (meno a priezvisko z druhej strany sa vytlačilo na prvej strane). Chyba sa týkala hromadnej tlače. Ak ste tlačili na tlačiareň tlačivo jednotlivo za každého pracovníka, tak sa Ročné zúčtovanie §39 za rok 2020 vytlačilo správne.

Zmena aktualizácie pracovnej stanice podľa verzie

Mení sa spôsob aktualizácie pracovne stanice, kedy je možné vykonať aktualizáciu len za vybranú verziu, prípadne kompletnú aktualizáciu. Viac sa ohľadne aktualizácie pracovnej stanice dočítate v návode k aktualizáciám pre Aurus EKONOMIKU prípadne Aurus EKOPACKET

Bližšie informácie ohľadom ďalších zmien nájdete v novinkovom manuáli