Verzia 20.04/2

Update 20.04 / 2 - Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET

Verzia vydaná 1.1.2021

Postup aktualizácie programu

Kliknutí si vyberte návod na vykonanie aktualizácie pre program, ktorý používate.

Doprechod môžete vykonať len ak máte verziu   20.04 resp. 20.04/1

Zmeny v module MZDY

 • pribudlo zapracovanie novej verzie (schémy) 2021 pre registračné listy (ďalej RLZEC) posielaných do Sociálnej poisťovne elektronicky pomocou XML súboru
 • v súvislosti so zapracovaním novej verzie 2021 boli doplnené do kmeňového súboru pracovníkov nasledovné údaje – Individuálne číslo právneho vzťahu (IČPV) a prepínač Cudzinec bez pobytu v Slovenskej republike
 • oprava chyby pri exporte do txt súboru v Oznámení o zmene pre zdravotnú poisťovňu

Upozornenie:
IČPV (Identifikačné číslo právneho vzťahu) budete môcť posielať v RLZEC až vtedy, keď Sociálna poisťovňa oznámi dátum začiatku zobrazovania IČPV v SES! Dátum začiatku zobrazovania IČPV je neskorší ako dátum nasadenia novej schémy RLZEC 2021 a Sociálna poisťovňa Vám ho oznámi mailom alebo na stránke SES, cez ktorú posielate RLZEC, mesačné výkazy a výkazy poistného a príspevkov.

Metodický pokyn:

 • kým Sociálna poisťovňa neoznámi dátum začiatku zobrazovania IČPV (tzv. prechodné obdobie), tak v KS pracovníkov budete mať IČPV prázdne (nevyplnené). RLZEC, ktoré budete v tomto období vystavovať a exportovať, nebudú mať v exportovanom súbore vyplnené IČPV
 • keď Sociálna poisťovňa oznámi dátum začiatku zobrazovania IČPV, tak budete postupovať nasledovne:

1. skontrolujete, či máte vystavené RLZEC do dátumu, ktorý predchádza dátumu oznámenia zobrazovania IČPV, pričom tieto RLZEC ste ešte do SP neposlali (neexportovali). Ak Vám budú nejaké RLZEC chýbať, tak ich vystavíte.

Príklad: SP oznámi dátum začiatku zobrazovania IČPV 12.1.2021. Skontrolujete, či ste už vystavili RLZEC, ktoré bude potrebné ešte poslať (exportovať) do SP a to:

 • prihlášky s dátumom začiatku poistenia do 11.1.2021 pre typy FO 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22
 • odhlášky s dátumom zániku poistenia do 11.1.2021
 • prerušenia s dátumom začiatku alebo ukončenia do 11.1.2021
 • zmeny s dátumom zmeny do 11.1.2021
 • zrušenia prihlásenia s dátumom zrušenia prihlásenia do 11.1.2021

Ak Vám budú nejaké RLZEC do tohto dátumu chýbať, vystavte ich.

2. urobíte export týchto RLZEC do Sociálnej poisťovne. Tieto RLZEC budú mať v exportovanom súbore nevyplnené (prázdne) IČPV

3. následne sa od dátumu začiatku zobrazenia IČPV (napríklad 12.1.2021) v RLZEC budú musieť uvádzať IČPV. To znamená, že

 • prihlášky s dátumom začiatku poistenia od 12.1.2021 pre typy FO 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22
 • odhlášky s dátumom zániku poistenia od 12.1.2021
 • prerušenia s dátumom začiatku alebo ukončenia od 12.1.2021
 • zmeny s dátumom zmeny od 12.1.2021
 • zrušenia prihlásenia s dátumom zrušenia prihlásenia od 12.1.2021 už musia obsahovať IČPV. Aby ich spomínané RLZEC obsahovali, tak musíte vyplniť v KS pracovníkov IČPV, ktoré zistíte v registri SP v SES. Ale pozor! Až po vykonaní činností popísaných v bodoch 1. a 2.!

Viac o práci s IČPV v KS pracovníkov je popísané v novinkovom manuáli v časti KS pracovníkov.

Kmeňový súbor pracovníkov

 • záložka „Zahraničný“ je premenovaná na „Inštitúcie“. Dôvodom je, že okrem údajov identifikačných čísel pre zahraničných pracovníkov pribudli údaje, ktoré sú potrebné pre každého pracovníka pri komunikácii s inštitúciami bez ohľadu na to, či je pracovník zahraničný (cudzinec) alebo nie je.
 • v záložke „Inštitúcie“ pribudli tieto polia:
  • Individuálne číslo právneho vzťahu (IČPV) – ide o 12-miestny číselný údaj.

   IČPV bude možné získať 2 spôsobmi:
  • k nahliadnutiu“ – na stránke e-služieb Sociálnej poisťovne v menu „Register“ alebo po úspešnom spracovaním RLFO typu Prihláška v menu „Prehľad – Registračný list fyzickej osoby“.
  • na stiahnutie do súboru“ – na stránke e-služieb v menu „Register“ po stlačení tlačidla, ktoré vygeneruje csv súbor, ktorý sa bude importovať v module MZDY a doplní do kmeňového súboru pracovníkov IČPV z csv súboru. Tento spôsob pribudne neskôr v niektorej z ďalších verzií

Po doprechode 20.04/2 bude počas januára 2021 k dispozícii spôsob „k nahliadnutiu“.

Pozor!
IČPV budete môcť zadávať do KS pracovníkov až vtedy, keď Sociálna poisťovňa oznámi dátum začiatku zobrazovania IČPV v SES! Od tohto dátumu budete mať v registri SP prístupné k nahliadnutiu IČPV pracovníkov. Do tohto dátumu IČPV prístupné nebudú a v RLZEC sa IČPV nebude posielať.

  • Cudzinec bez pobytu v Slovenskej republike – prepínač, ktorý zapnete, ak je zamestnanec cudzincom, ktorý nemá na území Slovenskej republiky povolený pobyt a nebolo mu na území Slovenskej republiky pridelené rodné číslo.

Dôležité upozornenie: už existujúce údaje v záložke Inštitúcie, ktorými sú Identifikačné čísla priradené zahraničnému pracovníkovi sociálnou poisťovňou, zdravotnou poisťovňou a finančnou správou, nemajú nič spoločné s IČPV! Tieto údaje sa používajú namiesto rodného čísla pre zahraničného pracovníka v jednotlivých inštitúciách. V prípade Sociálnej poisťovne a zahraničného pracovníka ide o tzv. Identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia.

 • pri kopírovaní osobného čísla pribudlo kopírovanie prepínača Cudzinec bez pobytu v SR z pôvodného osobného čísla.

Upozornenie: pri kopírovaní osobného čísla nekopírujeme z pôvodného osobného čísla hodnotu IČPV! Dôvodom je, že každé nové osobné číslo je novým právnym vzťahom a pre nový právny vzťah sa zadáva nové IČPV vygenerované Sociálnou poisťovňou.

RLZEC Registračné listy FO

 pribudol stĺpec Identifikačné číslo právneho vzťahu

 • je to kľúčový údaj pre komunikáciu so Sociálnou poisťovňou, preto bude možné s týmto údajom pracovať (zadávať, meniť) len na jednom mieste a to v Kmeňovom súbore pracovníkov v záložke „Inštitúcie“. V RLZEC sa v stĺpci Identifikačné číslo právneho vzťahu len zobrazí to, čo je zadané v KS pracovníkov v záložke Inštitúcie v poli IČPV. Exportovanie IČPV do XML súboru v prípade elektronického posielania jednotlivých typov RLZEC je automatické, pre dané osobné číslo pracovníka sa exportuje IČPV  z KS pracovníkov.
  Ak sa pre dané osobné číslo zobrazí v RLZEC IČPV, ktoré nie je správne (napríklad ste zistili z registra Sociálnej poisťovne, že IČPV zamestnanca s daným osobným číslom je iné), tak opravu vykonajte v KS pracovníkov v záložke Inštitúcie! V RLZEC nie je IČPV prístupné a nie je ho možné v okne RLZEC meniť práve z vyššie spomínaného dôvodu (ide o kľúčový údaj).

Dôležité upozornenie: ak prihlasujete zamestnanca ako nový právny vzťah (tj. v module MZDY ide o nové osobné číslo), tak v prípade zadávania Prihlášky v RLZEC sa IČPV nezobrazí, pretože ho ešte nemáte k dispozícii a teda ste ho ani nemohli vyplniť v KS pracovníkov, keď ste zadávali nové osobné číslo pracovníka. Až po odoslaní RLZEC typu Prihláška a následnom spracovaní Prihlášky Sociálnou poisťovňou bude v registri na stránke Sociálnej poisťovne zverejnené IČPV prihláseného pracovníka.

Ak po doprechode 20.04/2 v čase, keď už bude oznámený dátum zobrazovania IČPV Sociálnou poisťovňou, potrebujete pre novo prihláseného zamestnanca, ktorému ste už poslali RLZEC typu Prihláška, poslať ďalší RLZEC s nejakými zmenami ešte v priebehu januára 2021, tak postupujte nasledovne. Ešte pred exportovaním týchto ďalších RLZEC zistite v registri na stránke Sociálnej poisťovne pre zamestnanca s daným právnym vzťahom (u nás osobným číslom) IČPV, ktoré Sociálna poisťovňa neodkladne pridelila danému zamestnancovi po spracovaní Prihlášky a ručne ho vyplňte v KS pracovníkov. Následne urobte export zamýšľaného ďalšieho RLZEC pre dané osobné číslo do Sociálnej poisťovne.

Pozor!
IČPV budete môcť zadávať do KS pracovníkov až vtedy, keď Sociálna poisťovňa oznámi dátum začiatku zobrazovania IČPV v SES! Od tohto dátumu budete mať v registri SP prístupné k nahliadnutiu IČPV pracovníkov. Do tohto dátumu IČPV prístupné nebudú a v RLZEC sa IČPV nebude posielať.

 • pribudol stĺpec s prepínačom Cudzinec bez pobytu v SR – tento údaj je podobne ako IČPV len zobrazený z KS pracovníkov. Zapínať a vypínať prepínač je možné len v KS pracovníkov v záložke Inštitúcie. Zároveň sa tento prepínač pri exporte RLZEC automaticky exportuje z KS pracovníkov daného zamestnanca
 • od verzie 20.04/2 sa v prípade pracovníka, ktorý nie je cudzincom bez pobytu v SR nebudú posielať v RLZEC údaje o trvalom pobyte, mieste narodenia, štátnej príslušnosti, pohlaví. Tieto údaje si bude zisťovať Sociálna poisťovňa v centrálnom registri obyvateľov. Preto sa tieto údaje nebudú v okne RLZEC napĺňať. Budú sa napĺňať len v prípade RLZEC typu Prihláška u pracovníka, ktorý je cudzincom bez pobytu v SR
 • od verzie 20.04/2 sú zrušené údaje Stav (rodinný stav), Predchádzajúce priezvisko, Pracovný pomer (typ pracovného pomeru v prípade Odhlášky) a plnenie titulov pracovníka. Tieto údaje sa v RLZEC nebudú vôbec vyskytovať
 • od verzie 20.04/2 pribúda v časti Adresa tvalého pobytu a identifikačné údaje nový údaj Štát narodenia, ktorý sa vypĺňa v prípade pracovníka, ktorý je cudzincom bez pobytu v SR. Tento údaj sa predplní rovnako ako údaj Štát, ktorý je súčasťou adresy trvalého bydliska cudzinca

Export údajov (RLZEC) do SP

 • do exportu údajov RLZEC bola zapracovaná nová schéma 2021 pre RLZEC. Zmena je vnútorná, pre užívateľa sa nič nemení, export údajov sa bude používať tak, ako doteraz

 Oznámenie o zmene pre ZP

 • bola opravená chyba plnenia posledného stĺpca txt súboru v riadkoch pracovníkov takto:
  • ak pracovník má vyplnené rodné číslo, posledný stĺpec je prázdny
  • ak pracovník nemá vyplnené rodné číslo, tak posledný stĺpec je vyplnený hodnotou Identifikačné číslo pracovníka pridelené zdravotnou poisťovňou z KS pracovníkov (nachádza sa v záložke Inštitúcie)

Tlač výplatných pások

 • údaje o dovolenkách v dňoch sa od 20.04/2 zobrazujú na 2 desatinné miesta

 

 

Zmeny v module FAKTURÁCIA

 • tlač odoslaných faktúr – bol opravený formát tlače ceny za jednotku v prípade, keď bola cena za jednotku záporná (platí len pre Aurus EKONOMIKU)

Bližšie informácie ohľadom ďalších zmien nájdete v novinkovom manuáli