Verzia 20.01

Update 20.01 - Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET

Verzia vydaná 3.2.2020

Dôležité upozornenie: Prechod verzie 20.01 vykonajte len v tom prípade, ak máte urobenú ročnú uzávierku miezd za rok 2019 t.j. máte uzavretú periódu 12/2019.

Inak prechod verzie 20.01 nevykonávajte

Postup aktualizácie programu

Kliknutí si vyberte návod na vykonanie aktualizácie pre program, ktorý používate.

Prechod môžete vykonať len ak máte verziu   19.05

Verzia 20.01. rieši hlavne legislatívne zmeny platné od 1.1.2020 v moduloch Mzdy, Dane, Fakturácia, Účtovníctvo, Dlhodobý majetok a Zvieratá.

Zmeny v module DANE

 • pribúda nové DPH-priznanie platné od r.2020, na jeho elektronické odosielanie je potrebné použiť nové XML-Aurus šablóny

uvedené opravy sa týkajú len programu Aurus EKONOMIKA (grafická verzia):

 • vsúva sa okno „Číselník dopravných prostriedkov“ s novou záložkou DMV – daň z motorových vozidiel
 • pribúda nové okno „Priznania DMV“ na poloautomatické vypĺňanie priznania k Dani z motorových vozidiel. Týka sa aj vozidiel zamestnancov, ktorým vypláca zamestnávateľ cestovné. Zároveň sa automaticky vypočítava aj predpokladaná daň

Zmeny v module MZDY

 • automatické nastavenie mzdových veličín za rok 2020
 • nové tlačivo Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2019
 • nové tlačivo Vyhlásenie na uplatnenie NČZD a DB
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019
 • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2020
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2019
 • nový druh mzdy 1622 – príspevok na šport
 • nový druh mzdy 1621 – príspevok na rekreáciu MR (minulý rok)
 • možnosť posielať ročný štatistický výkaz ÚNP 1-01 elektronicky pomocou XML súboru
 • v užívateľskom manuáli aktualizovaná v kapitole 1 podkapitola 1030 MZDY – Dôch-Vrátené poistné SP
 • venujte pozornosť úvodnej časti novinkového manuálu, ak používate vo Výkaze práce druh mzdy 1930 – Kalend.dni náhradné doby alebo 1960 – Kalend.dni náhr. doby II.

Zmeny v module FAKTURÁCIA

 • pribúda nový SVDPH-súhrnný výkaz platný od r.2020, na jeho elektronické odosielanie je potrebné použiť nové XML-Aurus šablóny

Zmeny v module BANKA

uvedené opravy sa týkajú len programu Aurus EKONOMIKA (grafická verzia):

 • v doklade Bankový výpis je možné meniť poradie riadkov ( využije sa v prípade, ak potrebujete rozbiť spoločnú sumu na viac riadkov ) podniku“, aby bolo možné odlíšiť prehľady, príp. výstupy do excelu pre viac firiem

Zmeny v module ÚČTOVNÍCTVO

Nové štatistické výkazy – mesačné a kvartálne pre rok 2020, ročné pre rok 2019

 • č.82 Pol 1-01 r.2019
 • č.83 Pol 18-01 r.2019
 • č.94 Priem 1-12 r.2020
 • č.97 Pol 1-04 r.2020
 • č.98 Prod 3-04 r.2020
 • č.99 Prod 13-04 r.2020

Zmeny v module ZVIERATÁ

 • odčlenenie konfigurácie pre zaokrúhlenie daňových odpisov zvierat základného stáda od doteraz existujúcej všeobecnej konfigurácie pre zaokrúhlenie daňových odpisov a vznik novej konfigurácie pre spomínané zaokrúhlenie, ktorá platí len pre Zvieratá
 • nová kontrola pri nábehu do funkcie Zvieratá – štandard na správnosť nastavenia konfigurácie pre zaokrúhlenie daňových odpisov vzhľadom na aktuálny rok, ktorý máte v module Zvieratá otvorený
 • venujte veľkú pozornosť dôležitému upozorneniu, ktoré je uvedené v úvodnej kapitole novinkového manuálu Zvierat a týka sa užívateľov, ktorí už zapísali v roku 2020 v doklade Zvierat nejaké vyradenie zo základného stáda

Zmeny v module DLHODOBÝ MAJETOK

 • nová šablóna vo výstupe Univerzál stavov dlhodobého majetku
  1001608 – Daň. neupl. odpis – prenájom
 • nová kontrola pri nábehu do funkcie Dlhodobý majetok – štandard na správnosť nastavenia konfigurácie pre zaokrúhlenie daňových odpisov vzhľadom na aktuálny rok, ktorý máte v module Dlhodobý majetok otvorený

Bližšie informácie ohľadom ďalších zmien nájdete v novinkovom manuáli