Verzia 20.01

Update 20.01 - Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET

Verzia vydaná 3.2.2020

Dôležité upozornenie: Prechod verzie 20.01 vykonajte len v tom prípade, ak máte urobenú ročnú uzávierku miezd za rok 2019 t.j. máte uzavretú periódu 12/2019.

Inak prechod verzie 20.01 nevykonávajte

Postup aktualizácie programu

Prechod môžete vykonať len ak máte verziu  

Verzia 20.01. rieši hlavne legislatívne zmeny platné od 1.1.2020 v moduloch Mzdy, Dane, Fakturácia, Účtovníctvo, Dlhodobý majetok a Zvieratá.

Zmeny v module DANE

 • pribúda nové DPH-priznanie platné od r.2020, na jeho elektronické odosielanie je potrebné použiť nové XML-Aurus šablóny

uvedené opravy sa týkajú len programu Aurus EKONOMIKA (grafická verzia):

 • vsúva sa okno „Číselník dopravných prostriedkov“ s novou záložkou DMV – daň z motorových vozidiel
 • pribúda nové okno „Priznania DMV“ na poloautomatické vypĺňanie priznania k Dani z motorových vozidiel. Týka sa aj vozidiel zamestnancov, ktorým vypláca zamestnávateľ cestovné. Zároveň sa automaticky vypočítava aj predpokladaná daň

Zmeny v module MZDY

 • automatické nastavenie mzdových veličín za rok 2020
 • nové tlačivo Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2019
 • nové tlačivo Vyhlásenie na uplatnenie NČZD a DB
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019
 • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2020
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2019
 • nový druh mzdy 1622 – príspevok na šport
 • nový druh mzdy 1621 – príspevok na rekreáciu MR (minulý rok)
 • možnosť posielať ročný štatistický výkaz ÚNP 1-01 elektronicky pomocou XML súboru
 • v užívateľskom manuáli aktualizovaná v kapitole 1 podkapitola 1030 MZDY – Dôch-Vrátené poistné SP
 • venujte pozornosť úvodnej časti novinkového manuálu, ak používate vo Výkaze práce druh mzdy 1930 – Kalend.dni náhradné doby alebo 1960 – Kalend.dni náhr. doby II.

Zmeny v module FAKTURÁCIA

 • pribúda nový SVDPH-súhrnný výkaz platný od r.2020, na jeho elektronické odosielanie je potrebné použiť nové XML-Aurus šablóny

Zmeny v module BANKA

uvedené opravy sa týkajú len programu Aurus EKONOMIKA (grafická verzia):

 • v doklade Bankový výpis je možné meniť poradie riadkov ( využije sa v prípade, ak potrebujete rozbiť spoločnú sumu na viac riadkov ) podniku“, aby bolo možné odlíšiť prehľady, príp. výstupy do excelu pre viac firiem

Zmeny v module ÚČTOVNÍCTVO

Nové štatistické výkazy – mesačné a kvartálne pre rok 2020, ročné pre rok 2019

 • č.82 Pol 1-01 r.2019
 • č.83 Pol 18-01 r.2019
 • č.94 Priem 1-12 r.2020
 • č.97 Pol 1-04 r.2020
 • č.98 Prod 3-04 r.2020
 • č.99 Prod 13-04 r.2020

Zmeny v module ZVIERATÁ

 • odčlenenie konfigurácie pre zaokrúhlenie daňových odpisov zvierat základného stáda od doteraz existujúcej všeobecnej konfigurácie pre zaokrúhlenie daňových odpisov a vznik novej konfigurácie pre spomínané zaokrúhlenie, ktorá platí len pre Zvieratá
 • nová kontrola pri nábehu do funkcie Zvieratá – štandard na správnosť nastavenia konfigurácie pre zaokrúhlenie daňových odpisov vzhľadom na aktuálny rok, ktorý máte v module Zvieratá otvorený
 • venujte veľkú pozornosť dôležitému upozorneniu, ktoré je uvedené v úvodnej kapitole novinkového manuálu Zvierat a týka sa užívateľov, ktorí už zapísali v roku 2020 v doklade Zvierat nejaké vyradenie zo základného stáda

Zmeny v module DLHODOBÝ MAJETOK

 • nová šablóna vo výstupe Univerzál stavov dlhodobého majetku
  1001608 – Daň. neupl. odpis – prenájom
 • nová kontrola pri nábehu do funkcie Dlhodobý majetok – štandard na správnosť nastavenia konfigurácie pre zaokrúhlenie daňových odpisov vzhľadom na aktuálny rok, ktorý máte v module Dlhodobý majetok otvorený

Bližšie informácie ohľadom ďalších zmien nájdete v novinkovom manuáli