Hlásenie spotreby prípravkov na ochranu rastlín v integrovanej produkcii za hospodársky rok 2018/2019

Termín pre hlásenia spotreby prípravkov na ochranu rastlín (ďalej len POR) pre integrovanú produkciu (ďalej len IP) je stanovený v zmysle legislatívy do 15.12.2019

Hlásenie je možné zaslať prostredníctvom programu Aurus Agro, ktorý má zabudovaný systém tvorby výstupov– Evidencia spotreby prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov v integrovanej produkcii, týka sa IP SAD/VIN/ZEL. Do evidencie, je možné uviesť aj ochranu mimo IP, prípadne uveďte informáciu, že tieto údaje spotreby POR mimo IP doplníte spolu so zaslaním hlásenia o spotrebe hnojív do 15.2.2020. V prípade nepoužívania prípravkov na ochranu rastlín v integrovanej produkcii je potrebné zaslať aj nulové hlásenie (t.j. v tele mailu uviesť napr. neboli použité žiadne POR v IP za HR 2018/2019). O zaslanom hlásení informujte kontrolný orgán e-mailom na adrese stanislav.barok@uksup.sk.

Žiadne alebo oneskorené hlásenie po 15. decembri, sa nebude brať do úvahy a považuje sa za porušenie so sankciou podľa zákona č. 405/2011 o rastlinolekárskej starostlivosti.