Ekonomický program pre OS Linux, Windows.

Aurus EKOPACKET.

 • Aurus EKOPACKET je druhá generácia komplexného, viac-užívateľského balíka ekonomických programov, ktorý je určený pre veľké, stredné i malé podniky s činnosťou zameranou na obchod, výrobu alebo služby ako aj pre rozpočtové a príspevkové organizácie.
 • Jednotlivé podsystémy Aurus EKOPACKET majú jednotný dizajn, jednotné ergonomické ovládanie a previazanosť údajov tak, že každý sa zadáva maximálne raz.
 • Vyznačuje sa mohutnou údajovou základňou. Táto údajová základňa sa vďaka premyslenej a dobre prepracovanej konfigurovateľnosti prispôsobí užívateľovi tak, že ho "nadbytočné" údaje pri zadávaní vstupov a čítaní výstupov neobťažujú, ale keď sa stanú potrebnými, sú rýchlo dostupné.
 • Široká a prepracovaná konfigurovateľnosť zabezpečuje vysokú nezávislosť jednotlivých podsystémov na zmenách legislatívy a vysokú prispôsobiteľnosť špecifickým požiadavkám užívateľov.
 • Ochranu pred neoprávneným prístupom a zneužitím údajov zabezpečujú zabezpečujú štruktúrované prístupové práva so spoľahlivým zaheslovaním.
 • Významnou charakteristikou Aurus EKOPACKETU je aj vzájomná uzávierková nezávislosť podsystémov, tj. napr. Účtovníctvo môže mať periodicitu štvrťročnú, Dane mesačnú a Pokladňa dennú, pričom užívateľ môže nahrávať doklady do budúcich periód ako aj bez problémov sa vrátiť do uzatvorených periód.
 • Výstupy sú riešené tak, že každá zostava je minigenerátor výstupu, kde je možné nastavenie rôznych filtrov a prepínačov triedenia a zobrazenia položiek. Definície týchto výstupov je možné ukladať do šablón výstupov, prípadne je možné výstup uložiť do textového súboru a exportovať ho pre použitie inými programami.
 • Aurus EKOPACKET je portovaný hlavne pre OS Linux ako aj pre OS Windows.
 • V súčasnosti využíva systém a služby spojené s ním viac ako 500 zákazníkov.

Aurus EKOPACKET obsahuje nasledovné podsystémy:

 • SPRÁVCA
 • ÚČTOVNÍCTVO
 • FAKTURÁCIA
 • POKLADŇA
 • SKLAD
 • SKLAD - NÁKUP KOMODÍT
 • PALETY
 • INVESTIČNÝ MAJETOK
 • DROBNÝ MAJETOK
 • UTILITY
 • DANE
 • BANKA
 • VÝROBA
 • ODBYT (EXPEDÍCIA)
 • MZDY
 • PERSONALISTIKA
 • DOPLNKOVÉ DÔCHODKOVÉ POISTENIE
 • E - COMMERCE

Aurus EKOPACKET zabezpečuje prepojenie na nasledovné externé programy:

 • HOMEBANKING

  Export prevodných príkazov a import úhrad z podsystému fakturácia do programov slúžiacich na elektronický platobný styk.

 • FINANČNÁ ANALÝZA FINA

  Export súvahy a výsledovky do produktu FINA slúžiacemu na finančnú analýzu.

 • REGISTRAČNÉ POKLADNE

  Spracovanie údajov exportovaných a importovaných registračnými pokladňami.

V mutácii AGROPACKET pre podniky potravinárskej a poľnohospodárskej prvovýroby obsahuje nasledovné podsystémy:

 • BITÚNOK

  Evidencia nákupu zvierat, rozrábky, fakturácia, prehľady, výkazy, možnosť využitia ako registračná pokladňa

 • ODBYT POTRAVINÁRSKEJ VÝROBY

  Evidencia obchodných prípadov, zákaziek, objednávok, tvorba cenníkov podľa viacerých cenových úrovní, skladová evidencia, fakturácia, možnosť tvorby súprav a receptúr, možnosť využitia ako registračná pokladňa

 • ZVIERATÁ

  Evidencia zvierat podľa kategórií a maštalí, prepojenie základného stáda na evidenciu HIM, automatiky výpočtu kŕmnych dní a vzrastových prírastkov, prehľady, rozbory, štatistické výkazy